Language of document : ECLI:EU:F:2013:185

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 21 november 2013

Mål F‑122/12

Bruno Arguelles Arias

mot

Europeiska unionens råd

”Personalmål – Kontraktsanställd – Avtal om tillsvidareanställning – Uppsägning – Tjänsten kräver intyg om säkerhetsprövning – Den nationella säkerhetsmyndigheten har beslutat att inte utfärda intyg – Beslutet har ändrats av överklagandeorganet – Den nationella säkerhetsmyndighetens och överklagandeorganets slutsatser är inte bindande för anställningsmyndigheten”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Bruno Arguelles Arias har yrkat ogiltigförklaring av det beslut som myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal (nedan kallad anställningsmyndigheten) vid Europeiska unionens råd fattade den 12 januari 2012 och delgav den 16 januari 2012 om uppsägning av hans avtal om kontraktsanställning med verkan den 31 maj 2012, samt ersättning för den ekonomiska och ideella skada han anser sig ha lidit vilken preliminärt uppskattas till 160 181,85 euro respektive 25 000 euro.

Avgörande:      Talan ogillas. Bruno Arguelles Arias ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska unionens råd har haft.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Talan mot beslutet att avslå klagomålet – Upptagande till sakprövning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Tjänst som kräver EU‑personalsäkerhetsgodkännande – Förfarande för EU‑personalsäkerhetsgodkännande – Säkerhetsprövning utförd av nationella myndigheter – Bindande verkan av den nationella säkerhetsmyndighetens och överklagandeorganets slutsatser – Föreligger inte

(Rådets beslut 2011/292, artikel 15.2, bilaga I, tillägg A)

3.      Tjänstemän – Tjänst som kräver EU‑personalsäkerhetsgodkännande – Förfarande för EU-personalsäkerhetsgodkännande – Kriterier för tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

(Rådets beslut 2011/292, bilaga I)

4.      Unionsrätt – Principer – Rätten till försvar – Iakttagande i administrativa förfaranden – Räckvidd

1.      Om beslutet att avslå klagomålet innehåller en omprövning av sökandens situation mot bakgrund av nya rättsliga och faktiska omständigheter, eller om det ändrar eller kompletterar det ursprungliga beslutet utgör avslagsbeslutet en rättsakt som är underställd domstolens prövning, vilken ska beakta denna vid bedömningen av den angripna rättsaktens lagenlighet eller rent av betrakta den som en rättsakt som går sökanden emot och som ersätter den angripna rättsakten.

(se punkt 38)

Hänvisning till

Tribunalen: 21 september 2011, Adjemian m.fl. mot kommissionen, T‑325/09 P, punkt 32

2.      Rådets generalsekreterare är generalsekretariatets säkerhetsmyndighet och har ensam befogenhet att bevilja eller neka generalsekretariatets personal EU-personalsäkerhetsgodkännanden.

I detta avseende är det nationella säkerhetsmyndigheter eller andra behöriga nationella myndigheter som ska ansvara för att deras medborgare säkerhetsprövas, eftersom det är lättare för dem än för rådets generalsekreterare att få tillgång till uppgifter i de olika medlemsstaterna.

Generalsekretariatets tillsättningsmyndighet, eller anställningsmyndighet när det rör sig om övriga anställda, är emellertid inte bunden av resultatet av den nationella säkerhetsmyndighetens säkerhetsprövning, eller ens av ett överklagandeorgans slutsatser. Inte ens när utgången är fördelaktig för den berörda personen är nämnda tillsättnings- eller anställningsmyndighet skyldig att bevilja honom eller henne ett EU-personalsäkerhetsgodkännande utan får neka sådant godkännande.

(se punkterna 53–59)

3.      Förfarandet för personalsäkerhetsgodkännande ska utformas på ett sådant sätt att det kan fastställas om en person med beaktande av vederbörandes lojalitet, tillförlitlighet och pålitlighet kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerad EU-information. Punkt 8 i avdelning III i bilaga I till beslut 2011/292 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter innehåller inte någon uttömmande förteckning över kriterierna för säkerhetsprövningen. Utöver de kriterier som räknas upp i nämnda punkt 8 a–k kan dessutom enligt punkterna 9 och 10 en persons ekonomiska och medicinska bakgrund, makes eller makas, sambos eller nära familjemedlems personlighet, beteende och situation beaktas.

(se punkt 68)

4.      Rätten till försvar ska iakttas i alla förfaranden som inleds mot en person och som kan leda till en rättsakt som går denne emot. Detta är en grundläggande princip i unionsrätten som ska säkerställas även när det saknas regler för det aktuella förfarandet. Enligt denna princip, som motsvarar kraven på god förvaltning, krävs att den berörda personen lämnas tillfälle att på ett ändmålsenligt sätt framföra sina synpunkter rörande de omständigheter som kan göras gällande mot honom eller henne i den rättsakt som kommer att antas.

När det gäller beslut att säga upp anställningsavtal som gäller tills vidare kan den anställde, mot bakgrund av omständigheterna i samband med antagandet och delgivningen av nämnda beslut liksom administrationens förfaringssätt vid prövningen av klagomålet då anställningsmyndigheten omprövar det beslutet, ha möjlighet att på ett ändmålsenligt sätt framföra sina synpunkter rörande de omständigheter som gjordes gällande mot honom eller henne även om administrationen inte anordnar något möte mellan anställningsmyndigheten och den anställde uteslutande i syfte att inhämta hans eller hennes synpunkter rörande den planerade uppsägningen av anställningsavtalet innan beslutet antogs.

(se punkterna 91 och 99)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 8 mars 2005, Vlachaki mot kommissionen, T‑277/03, punkt 64