Language of document :

Žaloba podaná dne 12. června 2014 – The Goldman Sachs Group v. Komise

(Věc T-419/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Spojené státy americké) (zástupci: W. Deselaers, J. Koponen a A. Mangiaracina, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zcela či částečně zrušil články 1, 2, 3 a 4 rozhodnutí Komise C(2014) 2139 final ze dne 2. dubna 2014 ve věci AT.39610 – Elektrické kabely v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně; a/nebo

snížil pokutu uloženou žalobkyni v článku 2 tohoto rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

První žalobní důvod spočívá v tom, že sporné rozhodnutí je v rozporu s článkem 101 SFEU a čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1 , v rozsahu v němž podle něj holding GS Group nese společnou a nerozdílnou odpovědnost za údajné protiprávní jednání společnosti Prysmian.

Druhý žalobní důvod spočívá v tom, že sporné rozhodnutí je v rozporu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 a článkem 296 SFEU, jelikož v právem stanovené míře neprokazuje, že skupina GS ve skutečnosti měla rozhodující vliv na společnost Prysmian v rozhodném období.Třetí žalobní důvod spočívá v tom, že sporné rozhodnutí je v rozporu s článkem 101 SFEU a čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, jelikož porušuje zásadu osobní odpovědnosti a presumpce neviny.Čtvrtý žalobní důvod spočívá v tom, že sporné rozhodnutí je v rozporu s článkem 101 SFEU a čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, jelikož porušuje zásadu právní jistoty a zásadu personality trestu z důvodu, že Komise pokutu neadresovala.Pátý žalobní důvod spočívá v tom, že Komise porušila právo žalobkyně na obhajobu (po

rušení podstatné procesní náležitosti), jelikož jí včas nezpřístupnila zásadní dokumenty.V rámci šestého žalobního důvodu se žalobkyně domáhá, aby Tribunál snížil GS Group pokutu uloženou sporným ro

zhodnutím v rozsahu, v jakém může být snížena společnosti Prysmian.