Language of document :

12. juunil 2014 esitatud hagi – The Goldman Sachs Group versus komisjon

(kohtuasi T-419/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid W. Deselaers, J. Koponen ja A. Mangiaracina)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada tervikuna või osaliselt komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsuse C(2014) 2139 final, milles käsitletakse juhtumit AT.39610 – Elektrikaablid, artiklid 1, 2, 3 ja 4 osas, mis puudutavad hagejat; ja/või

vähendada hagejale otsuse artiklis 2 määratud trahvi;

mõista käesoleva menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

Esimene väide, mille kohaselt vaidlustatud otsus on vastuolus ELTL artikli 101 ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta1 artikli 23 lõikega 2 osas, mille kohaselt vastutab GS Group solidaarselt väidetavalt Prysmianʼi toimepandud rikkumise eest.Teine väide, mille kohaselt vaidlustatud

tsuse artiklis 2 määratud trahvi;mõista käesoleva menetluse kulud välja komisjonilt.Väited ja peamised argumendidHagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.Esimene väide, mille kohaselt vaidlustatud otsus on vastuolus ELTL

tuolus ELTL artikli 101 ja nõukogu määruse nr 1/2003 artikli 23 lõikega 2, kuna see rikub õiguskindluse ja karistuste individuaalsuse põhimõtteid osas, milles komisjon ei jaganud trahvisummat ära.Viies

väide, mille kohaselt komisjon on rikkunud hageja kaitseõigusi (olulise menetlusnormi rikkumine), kuna komisjon ei võimaldanud õigeaegselt tutvuda oluliste dokumentidega.Kuues väide, mille kohaselt Üldkohus peaks vähendama GS Groupile vaidlustatud o

tsuses määratud trahvisummat, mis peaks olema määratud Prysmianile.