Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – The Goldman Sachs Group/Komisija

(lieta T-419/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Goldman Sachs Group, Inc (Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – W. Deselaers, J. Koponen un A. Mangiaracina, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt pilnībā vai daļēji Komisijas 2014. gada 2. aprīļa Lēmuma C(2014) 2139, galīgā redakcija, lietā AT.39610 – Elektrokabeļi 1., 2., 3. un 4. pantu, ciktāl tie skar prasītāju, un/vai

samazināt naudas sodu, kas uzlikts prasītājai ar lēmuma 2. pantu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu tiek pārkāpts LESD 101. pants un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā 1 , 23. panta 2. punkts, atzīstot GS Group par solidāri atbildīgu par apgalvoto Prysmian izdarīto pārkāpumu.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu tiek pārkāpts Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 2. pants un LESD 296. pants, ciktāl tajā nav juridiski pietiekami pierādīts, ka attiecīgajā periodā GS Group patiešām īstenoja izšķirošu ietekmi uz Prysmian.Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu tiek pārkāpts LESD 101. pants un Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkts, jo ar to netiek ievērots personiskās atbildības princips un nevainīguma prezumpcija.Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu tiek pārkāpts LESD 101. pants un Padomes Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkts, jo ar to netiek ievēroti tiesiskās noteiktības un sodu individuālās attiecināmības principi, ciktāl Komisija nenodalīja sodus.Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija neievēroja prasītājas tiesības uz aizstāvību (būtiskas formas prasības pārkāpums), ciktāl tā saprātīgā termiņā nepiešķīra piekļuvi būtiskiem dokumentiem.Ar sesto pamatu tiek prasīts, lai Vispārējā tiesa piešķir GS Group jebkādu tādu ar apstrīdēto lēmumu uzliktā naudas soda samazinājumu, kāds var tikt piešķirts Prysmian.