Language of document :

Žaloba podaná 12. júna 2014 – The Goldman Sachs Group/Komisia

(vec T-419/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: W. Deselaers, J. Koponen a A. Mangiaracina, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v celom rozsahu alebo čiastočne články 1, 2, 3 a 4 rozhodnutia Komisie C(2014) 2139 final z 2. apríla 2014 vo veci AT.39610 – Elektrické káble v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne,

znížil pokutu uloženú žalobkyni v článku 2 rozhodnutia a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkom 101 ZFEÚ a článkom 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy1 v rozsahu, v akom sa v ňom GS Group pripisuje spoločná a nerozdielna zodpovednosť za porušenie, ktorého sa údajne dopustila Prysmian.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 a článkom 296 ZFEÚ, keďže z právneho hľadiska nedostatočne preukazuje, že by GS Group počas relevantného obdobia skutočne uplatňovala rozhodujúci vplyv na spoločnosť Prysmian.Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tom, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkom 101 ZFEÚ a článkom 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v rozsahu, v akom porušuje zásadu osobnej zodpovednosti a zásadu prezumpcie neviny.Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkom 101 ZFEÚ a článkom 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v rozsahu, v akom porušuje zásadu právnej istoty a zásadu, podľa ktorej musí byť sankcia vo vzťahu k porušiteľovi určitá, keďže Komisia nestanovila pokutu.Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Komisia porušila právo žalobkyne na obhajobu (porušenie podstatných procesných náležitostí), keďže Komisia včas neposkytla prístup k dôležitým dokumentom.Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na tom, a

by Všeobecný súd priznal GS Group akékoľvek zníženie pokuty uloženej v napadnutom rozhodnutí, ktoré by mohlo byť priznané spoločnosti Prysmian.