Language of document :

Talan väckt den 12 juni 2014 – The Goldman Sachs Group mot kommissionen

(Mål T-419/14)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Förenta staterna) (ombud: advokaterna W. Deselaers, J. Koponen och A. Mangiaracina)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

helt eller delvis ogiltigförklara artiklarna 1, 2, 3 och 4 i kommissionens beslut C(2014) 2139 final av den 2 april 2014 i ärende AT.39610 – Power Cables i den mån de berör sökanden, och/eller

sätta ned de böter som ålagts sökanden enligt artikel 2 i beslutet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

Första grunden: Åsidosättande av artiklarna 101 FEUF och artikel 23.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget1 , eftersom GS Group hålls solidariskt ansvarig för den överträdelse som Prysmian påstås ha begått i det angripna beslutet

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 och artikel 296 FEUF, eftersom det angripna beslutet inte i tillräcklig mån visar att GS Group faktiskt utövade ett avgörande inflytande under den aktuella perioden.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 101 FEUF och artikel 23.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003, eftersom det angripna beslutet strider mot principen om personligt ansvar och oskuldspresumtionen.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 101 FEUF och artikel 23.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003, eftersom det angripna beslutet strider mot rättssäkerhetsprincipen och principen om att straff och påföljder ska vara individuella, genom att kommissionen inte fördelat böterna.

Femte grunden: Åsidosättande av sökandens rätt till försvar (åsidosättande av väsentliga formföreskrifter), eftersom kommissinen inte gav sökanden tillgång till nödvändiga handlingar i rimlig tid.

Sjätte grunden: Sökanden gör gällande att tribunalen ska låta GS Group komma i åtnjutande av samtliga nedsättningar av de böter som ålagts genom det angripna beslutet, vilka kan komma att beviljas Prysmian.

____________

____________

1 EGT L 1, 4.1.2003, s.1