Language of document :

Жалба, подадена на 10 юни 2014 г. — Coca-Cola/СХВП (Форма на бутилка)

(Дело T-411/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Coca-Cola Company (Атланта, Съединени щати) (представители: D. Stone и A. Dykes, Solicitors, и S. Malynicz, Barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 27 март 2014 г. по преписка R 540/2013-2,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Триизмерна марка, представляваща форма на бутилка, за стоки от класове 6, 21 и 32 — Заявка за марка на Общността № 10 532 687Решение на проверителя: Марката не е годна за регистрация за част от стоките, за които е подадено заявлениетоРешение на апелативния състав: Отхвърля жалбатаИзложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.