Language of document : ECLI:EU:F:2013:186

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

14. november 2013

Kohtuasi F‑96/09 DEP

Eva Cuallado Martorell

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine – Tasuta õigusabi saanud hageja – Avaliku Teenistuse Kohtu poolt kindlaks määratud maksimaalne summa, mida makstakse advokaadile kirjaliku ja suulise menetluse eest – Ülemmäära kohaldamatus, kui kohtukulud mõistetakse välja teiselt poolelt

Ese:      Kodukorra artikli 92 alusel hüvitatavate kulude kindlaksmääramise taotlus, mille E. Cuallado Martorell esitas Avaliku Teenistuse Kohtusse pärast 18. septembri 2012. aasta otsust kohtuasjas F‑96/09: Cuallado Martorell vs. komisjon (edaspidi „18. septembri 2012. aasta kohtuotsus”).

Otsus:      Määrata E. Cuallado Martorellile kohtuasjas F‑96/09 Euroopa Komisjoni poolt hüvitamisele kuuluvate kulude summaks 3620 eurot.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Tasuta õigusabi taotlus – Saamise tingimused – Suutmatus tasuda õigusabi ja esindamisega seotud kulusid – Tasuta õigusabi võimaldamine – Avaliku Teenistuse Kohtu poolt advokaadi tasu summa kindlaksmääramine – Hindamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 95–98)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Arvesse võetavad asjaolud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra sätted tasuta õigusabi kohta ehk artiklid 95–98 ei reguleeri ammendavalt kõiki võimalikke olukordi.

Need sätted ei reguleeri konkreetselt küsimust, milline on summa, mille peab tasuta õigusabi saanud hagejat esindava advokaadi tasuna hüvitama pool, kellelt kohtukulud on välja mõistetud.

Eespool viidatud kodukorra artikli 97 lõike 3 kolmandast lõigust nähtub esiteks, et tasuta õigusabi võimaldamise määruse – milles võib kindlaks määrata asjaomast isikut esindama määratud advokaadile Avaliku Teenistuse Kohtu kassast makstava summa või määrata piiri, mida advokaadi kulud ja tasud üldjuhul ei või ületada – eesmärk ei ole määrata kindlaks võitnud poolele hüvitamisele kuuluvad kulud, vaid tagada õiguskaitse tegelik kättesaadavus kõigile pooltele, kes oma majandusliku olukorra tõttu ei suuda Avaliku Teenistuse Kohtus õigusabi ja esindamisega seotud kulusid täielikult või osaliselt tasuda.

Teiseks ilmneb nimetatud kodukorra artikli 95 lõike 1 teisest lõigust, et tasuta õigusabi võimaldamise määrus võib katta õigusabi ja Avaliku Teenistuse Kohtus esindamisega seotud kulud täielikult või osaliselt. Sellega seoses on üldteada, et advokaadi tasud võivad nende liikmesriikide lõikes, kus advokaadid praktiseerivad, ja olenevalt konkreetses valdkonnas spetsialiseerumise astmest või isegi sõltuvalt nende kutsealasest mainest olla väga erinevad. Ei ole välistatud, et arvestades Avaliku Teenistuse Kohtu määruses tagatud summat, peab pool oma advokaadile maksma selle osa tasust, mis ei ole temalt kohtukulude väljamõistmisele puhul tasuta õigusabiga kaetud.

Lisaks ei saa advokaati, kes andis nõusoleku asjaomast isikut hagiavalduse esitamisel pro bono esindada, kohustada loobuma osast tasust, kui menetluse tulemusel mõisteti kohtukulud välja vastaspoolelt.

(vt punktid 19–23)

2.      Liidu kohtul puudub õigus määrata kindlaks poolte poolt oma advokaatidele makstava tasu suurust, ent ta võib kindlaks määrata summa, mis tuleb kohtukulude tasumise eest vastutaval poolel hüvitada. Kohtukulude kindlaksmääramise taotluse üle otsustamisel ei pea liidu kohus arvestama siseriiklikke kehtivaid advokaadi tasumäärasid ega mis tahes selle kohta sõlmitud kokkulepet huvitatud poole ja tema esindajate või nõustajate vahel.

Tasumäärasid reguleerivate liidu õigusnormide puudumisel tuleb kohtul vabalt hinnata juhtumi asjaolusid, arvestades kohtuvaidluse eesmärki ja olemust, selle olulisust liidu õiguse seisukohalt, samuti kohtuasja keerukust, esindajate või nõustajate tehtud töö mahtu kohtumenetluses ja poolte majanduslikku huvi menetluses.

(vt punktid 28 ja 29)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 8. november 2011, kohtuasi F‑92/09 DEP: U vs. parlament (punktid 38 ja 39).