Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2014. aasta määrus – Klar ja Fernandez Fernandez versus komisjon

(kohtuasi F-114/13)1

(Avalik teenistus – Komisjoni personali komitee – Keskkomitee – Luxembourgi kohaliku sektsiooni liikmete määramine personali keskkomiteesse – Keskkomitee täisliikme tema kohaliku sektsiooni poolt tagasikutsumine – Ametisse nimetava asutuse keeldumine tunnustada tagasikutsumise otsuse õiguspärasust – Põhjendatud huvi – Kohtueelse menetluse järgimata jätmine – Kaebuse hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Robert Klar (Grevenmacher, Luksemburg) ja Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luksemburg) (esindajad: advokaadid A. Salerno ja B. Cortese)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Ehrbar)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus keelduda tunnustamast Luxembourgi kohaliku personalikomitee niisuguse otsuse õiguspärasust, millega volituse saajalt võetakse volitus esindada kohalikku personalikomiteed komisjoni personali keskkomitees.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Robert Klar’i ja Francisco Fernandez Fernandez’e kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 52, 22.2.2014, lk 53.