Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. júla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Bamberg – Nemecko) – trestné konanie proti Mohammadovi Feroozovi Qurbanimu

(vec C-481/13)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ženevský dohovor z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov – Článok 31 – Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vstúpil na územie členského štátu cez iný členský štát – Využitie služieb prevádzača – Nezákonný vstup a pobyt – Predloženie sfalšovaného pasu – Trestné sankcie – Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Bamberg

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Mohammad Ferooz Qurbani

Výrok rozsudku

Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc odpovedať na prejudiciálne otázky, ktoré položil Oberlandesgericht Bamberg (Nemecko) svojím rozhodnutím z 29. augusta 2013 vo veci C-481/13.

____________

1 Ú. v. EÚ C 352, 30.11.2013.