Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Дело C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

срещу

Kreis Düren

(Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Понятие за обществена поръчка — Член 1, параграф 2, буква а) — Договор, сключен между две административно-териториални единици — Делегиране от едната единица на задачата за почистване на някои от нейните помещения на другата единица срещу финансова компенсация“

Резюме — Решение на Съда (пети състав) от 13 юни 2013 г.

1.        Сближаване на законодателствата — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги — Директива 2004/18 — Обществена поръчка — Понятие — Възмезден договор — Включване — Условия

(член 1, параграф 2 от Директива 2004/18 на Европейския парламент и на Съвета и приложение II A към нея)

2.        Сближаване на законодателствата — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги — Директива 2004/18 — Обществени поръчки за услуги — Понятие — Договор, сключен между две публичноправни образувания, в който се предвижда прехвърляне от страна на едното образувание на задачата за почистване на някои от неговите помещения на другото образувание срещу финансова компенсация и се разрешава на последното да прибегне към услугите на трети лица за изпълнението на посочената задача — Включване

(член 1, параграф 2, буква г) от Директива 2004/18 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 28—31)

2.        Договор, с който, без да се установява сътрудничество между договарящите публичноправни образувания за изпълнението на обща задача от обществен интерес, едно публичноправно образувание възлага на друго публичноправно образувание задачата за почистване на постройки, използвани за офиси, административни помещения и училищни сгради, като същевременно си запазва правото да контролира доброто изпълнение на тази задача срещу финансова компенсация, за която се предполага, че съответства на разходите, възникнали във връзка с изпълнението на тази задача, като второто образувание освен това има правото да прибягва към услугите на трети страни, които евентуално имат капацитет да работят на пазара за изпълнение на тази задача, съставлява обществена поръчка за услуги по смисъла на член 1, параграф 2, буква г) от Директива 2004/18 относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги.

(вж. точка 41 и диспозитива)