Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Kohtuasi C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

versus

Kreis Düren

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf)

Riigihankelepingud – Direktiiv 2004/18/EÜ – Mõiste „riigihankeleping” – Artikli 1 lõike 2 punkt a – Kahe kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud kokkulepe – Ühe üksuse poolt rahalise hüvitise eest teatavate hoonete koristamise delegeerimine teisele üksusele

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 13. juuni 2013

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankemenetlus – Direktiiv 2004/18 – Riigihange – Mõiste – Rahaliste huvidega seotud leping – Hõlmamine – Tingimused

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18, artikli 1 lõige 2 ja II lisa punkt A)

2.        Õigusaktide ühtlustamine – Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankemenetlus – Direktiiv 2004/18 – Teenuste riigihanked – Mõiste – Kahe avalik-õigusliku üksuse vahel sõlmitud kokkulepe, millega üks neist annab rahalise hüvitise eest teisele ülesande koristada teatavaid hooneid ja lubab viimasel kasutada ülesande täitmiseks kolmandaid isikuid – Hõlmamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18, artikli 1 lõike 2 punkt d)

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 28–31)

2.        Kokkulepe, millega ilma, et kokkuleppe eesmärk oleks selle poolteks olevate ametiasutuste omavaheline koostöö ühise avaliku ülesande täitmiseks, annab üks avalik-õiguslik üksus teisele avalik-õiguslikule üksusele ülesande koristada teatavaid kontori-, haldus- ja koolihooneid, jättes endale õiguse kontrollida ülesande nõuetekohast täitmist; teine avalik-õiguslik üksus võib kasutada antud ülesande täitmiseks kolmandaid isikuid, kes saavad rahalist hüvitist, mis peab vastama antud ülesande täitmise kuludele, on teenuste riigihankeleping Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta artikli 1 lõike 2 punkti d tähenduses.

(vt punkt 41 ja resolutsioon)