Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Lieta C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

pret

Kreis Düren

(Oberlandesgericht Düsseldorf lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Publiskā iepirkuma līgumi – Direktīva 2004/18/EK – Jēdziens “publiskā iepirkuma līgums” – 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Starp divām pašvaldībām noslēgts līgums – Viena subjekta uzdevuma uzkopt noteiktas tam piederošas telpas nodošana otram subjektam, par tā izpildi maksājot finansiālu atlīdzību

Kopsavilkums – Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 13. jūnija spriedums

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras – Direktīva 2004/18 – Publiskā iepirkuma līgums – Jēdziens – Atlīdzības līgums – Iekļaušana – Nosacījumi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/18 1. panta 2. punkts un II A pielikums)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras – Direktīva 2004/18 – Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi – Jēdziens – Starp diviem publisko tiesību subjektiem noslēgts līgums, kurā ir paredzēta viena no subjektiem uzdevuma uzkopt noteiktas tam piederošas telpas nodošana otram subjektiem, par tā izpildi maksājot finansiālu atlīdzību un atļaujot šim pēdējam minētajam subjektam norādītā uzdevuma izpildei izmantot trešo personu pakalpojumus – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/18 1. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

1.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 28.–31. punktu)

2.        Tāds līgums, ar kuru, neiedibinot sadarbību līgumslēdzēju publisko tiesību subjektu starpā, lai izpildītu kopīgu sabiedriskā pakalpojuma uzdevumu, viens publisko tiesību subjekts piešķir otram publisko tiesību subjektam noteiktu biroju, pārvaldes telpu un skolu iestāžu vajadzībām izmantojamo ēku uzkopšanas uzdevumu, katrā ziņā saglabājot sev pilnvaras kontrolēt pienācīgu šī uzdevuma izpildi, un par tā izpildi maksā finansiālu atlīdzību, kura tiek uzskatīta par atbilstošu izdevumiem, kas rodas, izpildot minēto uzdevumu, un turklāt šis otrais subjekts šī uzdevuma izpildei ir tiesīgs izmantot tādu trešo personu pakalpojumus, kuras eventuāli ir spējīgas veikt darbību tirgū, ir uzskatāms par pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu Direktīvas 2004/18 par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas [būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas] procedūru, 1. panta 2. punkta d) apakšpunkta izpratnē.

(sal. ar 41. punktu un rezolutīvo daļu)