Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Sprawa C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

przeciwko

Kreis Düren

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf)

Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Pojęcie „zamówienia publicznego” – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) – Umowa zawarta między dwiema jednostkami samorządu terytorialnego – Przekazanie przez jedną jednostkę obowiązku utrzymania w czystości niektórych ze swoich lokali innej jednostce w zamian za rekompensatę finansową

Streszczenie – wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 czerwca 2013 r.

1.        Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2004/18 – Zamówienie publiczne – Pojęcie – Umowa pod tytułem odpłatnym – Włączenie – Przesłanki

(dyrektywa 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 1 ust. 2, załącznik II A)

2.        Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2004/18 – Zamówienia publiczne na usługi – Pojęcie – Umowa zawarta między dwoma podmiotami publicznymi przewidująca przekazanie przez jeden z nich zadania utrzymania w czystości jego budynków innemu podmiotowi w zamian za rekompensatę finansową i upoważniająca ten podmiot do korzystania z podmiotów trzecich w celu wykonania tego zadania – Włączenie

[dyrektywa 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 1 ust. 2 lit. d)]

1.        Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 28–31)

2.        Umowa, mocą której – bez ustanawiania współpracy mającej na celu realizację wspólnej misji publicznej między umawiającymi się jednostkami publicznymi – jednostka publiczna powierza innej jednostce publicznej zadanie utrzymania w czystości określonych budynków wykorzystywanych na cele biurowe, pomieszczeń administracyjnych oraz szkół, zastrzegając sobie prawo kontroli odpowiedniego wykonania tego zadania, w zamian za rekompensatę finansową mającą odpowiadać poniesionym kosztom przy realizacji tego zadania, przy czym druga jednostka ponadto jest uprawniona do skorzystania z podmiotów trzecich, ewentualnie posiadających zdolność funkcjonowania na rynku, w celu realizacji tego zadania, stanowi zamówienie publiczne na usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2004/18 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

(por. pkt 41; sentencja)