Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Vec C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

proti

Kreis Düren

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Verejné zákazky – Smernica 2004/18/ES – Pojem ‚verejná zákazka‘ – Článok 1 ods. 2 písm. a) – Zmluva uzavretá medzi dvoma miestnymi územnosprávnymi orgánmi – Prevod povinnosti upratovať niektoré svoje priestory z jedného subjektu na iný subjekt za finančnú náhradu“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. júna 2013

1.        Aproximácia právnych predpisov – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Smernica 2004/18 – Verejná zákazka – Pojem – Odplatná zmluva – Zahrnutie – Podmienky

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, článok 1 ods. 2 a príloha II A)

2.        Aproximácia právnych predpisov – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Smernica 2004/18 – Verejné zákazky na služby – Pojem – Zmluva uzavretá medzi dvoma verejnými subjektmi, ktorá upravuje prevod úlohy upratovať niektoré svoje priestory z jedného subjektu na druhý subjekt za finančnú náhradu a umožňujúca tomuto druhému subjektu využiť na splnenie tejto úlohy tretie osoby – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, článok 1 ods. 2 písm. d)]

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 28 – 31)

2.        Zmluva, ktorou verejný subjekt – napriek tomu, že táto zmluva neupravuje spoluprácu medzi dvoma verejnými subjektmi, ktorej cieľom je plnenie úlohy spoločnej služby vo verejnom záujme – deleguje na iný verejný subjekt úlohu upratovať niektoré z jeho administratívnych, správnych a školských budov, avšak zároveň si ponechá možnosť kontrolovať riadny výkon jej plnenia, a to za peňažnú náhradu zodpovedajúcu nákladom vynaloženým na jej splnenie, pričom tento druhý subjekt navyše môže na splnenie danej úlohy využiť tretie osoby, ktoré prípadne môžu súťažiť na trhu, predstavuje verejnú zákazku na služby v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 2004/18 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

(pozri bod 41 a výrok)