Language of document : ECLI:EU:C:2013:385

Mål C‑386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

mot

Kreis Düren

(begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf)

“Offentlig upphandling - Direktiv 2004/18/EG - Begreppet offentligt kontrakt - Artikel 1.2 a - Avtal som slutits mellan två lokala myndigheter - Den ena myndigheten överför ansvaret för städningen av vissa av myndighetens lokaler till den andra myndigheten, i utbyte mot ekonomisk ersättning”

Sammanfattning – Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 juni 2013

1.        Tillnärmning av lagstiftning – Förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster – Direktiv 2004/18 – Offentlig upphandling – Begrepp – Kontrakt med ekonomiska villkor – Omfattas – Villkor

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18, artikel 1.2 och bilaga II A)

2.        Tillnärmning av lagstiftning – Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster – Direktiv 2004/18 – Offentlig upphandling av tjänster – Begrepp – Avtal som slutits mellan två lokala myndigheter enligt vilket den ena myndigheten överför ansvaret för städningen av vissa av myndighetens lokaler till den andra myndigheten, i utbyte mot ekonomisk ersättning och enligt vilket det är tillåtet att anlita tredje man för fullgörandet av nämnda uppgift – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18, artikel 1.2 d)

1.        Se beslutet.

(se punkterna 28–31)

2.        Ett avtal, genom vilket – utan att inrätta ett samarbete mellan de avtalsslutande offentliga enheterna i syfte att genomföra ett allmännyttigt uppdrag – en offentlig enhet ger en annan offentlig enhet uppgiften att städa vissa kontors-, myndighets- och skolbyggnader, för vilket en ekonomisk ersättning som motsvarar kostnaderna för att utföra uppgiften utgår, samtidigt som uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att kontrollera att uppgiften utförs på ett korrekt sätt och den andra enheten dessutom har rätt att anlita en tredje man som skulle kunna ha förmåga att vara verksam på marknaden för att fullgöra uppgiften, utgör ett offentligt tjänstekontrakt i den mening som avses i artikel 1.2 d i direktiv 2004/18 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.

(se punkt 41 samt domslutet)