Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Grecja przeciwko Komisji

(Sprawa T-52/12)1

(Pomoc państwa – Pomoc w formie rekompensat wypłacanych przez grecki zakład ubezpieczeń rolniczych (ELGA) w latach 2008 i 2009 – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Pojęcie pomocy państwa – Artykuł 107 ust. 3 lit. b) i c) TFUE – Wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: początkowo I. Chalkias i S. Papaïoannou, a następnie I. Chalkias i A. Vasilopoulou, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Triantafyllou i S. Thomas, a następnie D. Triantafyllou i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2012/157/UE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie pomocy w formie rekompensat wypłacanych przez grecki zakład ubezpieczeń rolniczych (ELGA) w latach 2008 i 2009 (Dz.U. 2012, L 78, s. 21).SentencjaSkarga zostaje oddalona.Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania oraz kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.