Language of document : ECLI:EU:C:2014:2133

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Letland) den 4. maj 2015 – Valsts ieņēmumu dienests mod SIA Latspas

(Sag C-204/15)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Augstākā tiesa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Valsts ieņēmumu dienests

Sagsøgt: SIA Latspas

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 29, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92  af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks fortolkes således, at den metode, der er fastsat heri, ligeledes finder anvendelse i tilfælde, hvor indførslen af varer og disses overgang til frit forbrug på Fællesskabets toldområde er en følge af den omstændighed, at de importafgiftspligtige varer under transitproceduren ulov

tikel 29 og 30 ikke skulle finde anvendelse i det foreliggende tilfælde, og følgelig har fastslået, at metoden i forordningens artikel 31 skulle finde anvendelse?