Language of document : ECLI:EU:F:2013:212

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

12 декември 2013 година

Дело F‑133/12

Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Извъндоговорна отговорност на Съюза — Обезщетение за вреда, настъпила в резултат от изпращането от институцията на адвоката на жалбоподателя на писмо относно съдебните разноски, присъдени в тежест на жалбоподателя — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба — Член 94 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Marcuccio иска, от една страна, да бъде отменено решението, с което Европейската комисия отхвърля искането му за изплащане на обезщетение за вредите, които твърди, че е понесъл вследствие на изпращането на адвоката, който го представлява от юни 2007 г. пред юрисдикциите на Европейския съюз (наричан по-нататък „адвокатът на жалбоподателя“ или „неговият адвокат“), на писмо относно заплащането на съдебните разноски по 24 дела, решенията по които са влезли в сила, в които той е бил осъден да понесе разноските на Комисията, и от друга страна, Комисията да бъде осъдена да му плати обезщетение за вреди

Решение:      Отхвърля жалбата отчасти като явно недопустима и отчасти като явно неоснователна. Осъжда г‑н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и разноските, направени от Европейската комисия. Осъжда г‑н Marcuccio да заплати на Съда на публичната служба сумата от 2 000 EUR.

Резюме

1.      Искове и жалби на длъжностните лица — Иск за обезщетение — Искане за отмяна на решението от досъдебната фаза, с което се отхвърля искането за обезщетение — Искане, което няма самостоятелен характер по отношение на искането за обезщетение

(член 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Съдебно производство — Разходи, свързани с производството — Разходи, които длъжностно лице е причинило на Съда на публичната служба чрез злоупотреба с правото на иск или жалба — Осъждане на длъжностното лице да възстанови посочените разходи

(член 94 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      Искането за отмяна, насочено срещу акта, съдържащ становището на дадена институция относно обезщетенията в досъдебната фаза, не може да се преценява отделно от искането за обезщетение, защото този акт има за последица само да позволи сезирането на Съда на публичната служба с посоченото искане.

(вж. точка 32)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 14 октомври 2004 г., I/Съд, T‑256/02, точка 47 и цитираната съдебна практика

2.      Съгласно член 94 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, ако последният е направил разходи, които е било възможно да се избегнат, по-конкретно ако искът или жалбата представлява явна злоупотреба с правото на иск или жалба, той може да осъди предизвикалата тези разходи страна да ги възстанови, изцяло или отчасти, като сумата за възстановяване не може да надвишава 2 000 EUR.

Искът или жалбата представлява явна злоупотреба в случаите, когато жалбоподателят е избрал съдебното оспорване без каквато и да било надлежна обосновка и когато вече по няколко дела е повдигнал подобни и дори идентични правни основания и оплаквания като тези, които изтъква в подкрепа на разглежданата жалба, и тези основания са били отхвърлени с определение, по всички заведени от жалбоподателя дела, или като явно недопустими, или като явно лишени от всякакво правно основание.

(вж. точки 52—54)