Language of document : ECLI:EU:F:2013:212

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

12. prosince 2013

Věc F‑133/12

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba — Úředníci — Mimosmluvní odpovědnost Unie — Náhrada škody vyplývající z toho, že orgán zaslal advokátovi žalobce dopis týkající se nákladů řízení k tíži žalobce — Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba — Článek 94 jednacího řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio domáhá jednak zrušení rozhodnutí, jímž Evropská komise zamítla jeho žádost o náhradu škody vyplývající z toho, že advokátovi, který jej od června 2007 zastupoval před soudy Evropské unie (dále jen „advokát žalobce“ či „jeho advokát“), byl zaslán dopis týkající se zaplacení nákladů řízení ve 24 věcech, v nichž rozhodnutí nabylo právní moci a v nichž mu byla uložena náhrada nákladů Komise, a jednak toho, aby bylo Komisi uloženo zaplatit mu náhradu škody.

Rozhodnutí:      Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí. Luigimu Marcucciovi se ukládá zaplatit Soudu částku ve výši 2000 eur.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Žaloba na náhradu škody – Návrh na zrušení rozhodnutí vydaného před zahájením soudního řízení, kterým byla zamítnuta žádost o náhradu škody – Návrh, který je na návrhových žádáních na náhradu škody závislý

(Služební řád, článek 91)

2.      Soudní řízení – Soudní poplatky – Náklady vynaložené Soudem pro veřejnou službu z důvodu zneužívající žaloby úředníka – Uložení náhrady uvedených nákladů úředníkovi

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 94)

1.      Návrhová žádání znějící na zrušení aktu obsahujícího stanovisko orgánu stran náhrady škody ve fázi předcházející zahájení soudního řízení nelze posuzovat nezávisle na návrhových žádáních znějících na náhradu škody, neboť tento akt pouze umožňuje obrátit se na Soud pro veřejnou službu s uvedenými návrhovými žádáními.

(viz bod 32)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 14. října 2004, I v. Soudní dvůr, T‑256/02, bod 47 a citovaná judikatura

2.      Podle článku 94 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu platí, že vynaložil-li Soud náklady, kterým bylo možno předejít, zejména má-li žaloba zjevně zneužívající charakter, může účastníku řízení, který je způsobil, uložit jejich úplnou nebo částečnou náhradu, aniž by výše této náhrady mohla přesáhnout částku 2 000 eur.

Žaloba má zjevně zneužívající charakter v případě, že se žalobce rozhodl pro podání žaloby bez řádného důvodu a podobné, resp. totožné žalobní důvody a námitky jako v předmětné žalobě již uplatnil v několika věcech, přičemž tyto žalobní důvody byly ve všech věcech zahájených na popud žalobce usnesením odmítnuty jako zjevně nepřípustné nebo zamítnuty jako po právní stránce zjevně zcela neopodstatněné.

(viz body 52 až 54)