Language of document : ECLI:EU:F:2013:198

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2013

Asia F‑68/12

Giorgio Lebedef

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointikertomus – Vuoden 2010 arviointikierros – Arviointikertomuksen kumoamista koskeva vaatimus – Myönnettyjen ylennyspisteiden kumoamista koskeva vaatimus

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Giorgio Lebedef vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan ajanjaksolta 1.1–31.12.2010 laaditun arviointikertomuksen ja erityisesti siinä olevan tuottavuutta koskevan arvioinnin sekä myöhemmin myönnettyjen ylennyspisteiden määrän.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Giorgio Lebedef vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Arviointi – Arviointikertomus – Arvioijien harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan rajat

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

2.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Seuraamus – Palkkaluokan alentamisen käsite – Eri arviointi- ja arvostelukierroksilla saatujen ylennyspisteiden määrän alentaminen, joka kuuluu palkkaluokan alentamisen käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen 43 ja 86 artikla sekä liitteessä IX oleva 9 artikla)

1.      Arvioijille on annettu laaja harkintavalta heidän arvostellessaan niiden virkamiesten työtä, joiden arviointi kuuluu heidän tehtäviinsä. Näin ollen tuomioistuinten arviointikertomusten sisällön osalta harjoittamassa tuomioistuinvalvonnassa rajoitutaan tutkimaan menettelyn säännönmukaisuutta ja tosiseikkojen aineellista paikkansapitävyyttä sekä sitä, ettei asiassa ole tehty ilmeistä arviointivirhettä tai käytetty väärin harkintavaltaa. Virkamiestuomioistuimen tehtäviin ei näin ollen kuulu sen tutkiminen, onko hallinnon arviointi virkamiehen ammatillisista kyvyistä perusteltu silloin, kun se sisältää monitahoisia arvoarvostelmia, joita ei niiden luonteen vuoksi voida tarkistaa objektiivisesti.

(ks. 53 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑74/10, Kimman v. komissio, 29.9.2011, 89 kohta

2.      Niiden ylennyspisteiden määrän alentaminen, joita eri arviointi- ja arvostelukierroksilla on myönnetty virkamiehelle, josta on tehty palkkaluokan alentamista koskeva päätös, on tällaisen päätöksen seuraus, ei lisäseuraamus. Ylennyspisteiden säilyttäminen palkkaluokan alentamista edeltävällä tasolla vaikuttaisi nimittäin siten, että virkamiehellä olisi työtovereitaan korkeammat mahdollisuudet tulla nopeasti ylennetyksi seuraavaan palkkaluokkaan, mikä olisi ristiriidassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, joka edellyttää, että kaikilla samaan palkkaluokkaan ylennetyillä virkamiehillä, jotka ovat yhtä ansioituneita, on oltava samat mahdollisuudet ylennykseen. Samoista syistä virkamies ei voi vaatia mahdollisuutta säilyttää virkaikäänsä palkkaluokassa. Päinvastainen toteamus johtaisi siihen, että palkkaluokan alentamisen seuraamus tehtäisiin ainakin osittain tyhjäksi.

(ks. 63 kohta)