Language of document :

Преюдициално запитване от Vilniaus miesto apylinkės teismas (Литва), постъпило на 23 юли 2014 г. — ERGO Insurance SE, действащ чрез литовския си клон ERGO Insurance SE/If P&C Insurance AS, действащ чрез клона си If P&C Insurance AS

(Дело C-359/14)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Страни в главното производство

Ищец: ERGO Insurance SE, действащ чрез литовския си клон ERGO Insurance SE

Ответник: If P&C Insurance AS, действащ чрез клона си If P&C Insurance AS

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 [юни] 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)1 , който предвижда, че „[к]огато приложимото право не може да бъде определено съгласно параграф 1 или 2, договорът се урежда от правото на държавата, с която е най-тясно свързан“, да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като възникналите по настоящото дело приложимо е германското право?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, трябва ли принципът, установен в член 4 от Регламент (EО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II)2 , да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като възникналите по настоящото дело приложимото право към спора между застрахователя на трактор и застрахователя на ремарке трябва да се определи в съответствие с правото на страната на мястото, на което са настъпили вредите от пътнотранспортното произшествие?

____________

1     ОВ L 177, стр. 6 и поправка в L 309 от 24.11.2009 г., стр. 87.

2     ОВ L 199, стр. 40.