Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litauen) den 23. juli 2014 – ERGO Insurance SE, repræsenteret ved selskabets litauiske filial ERGO Insurance SE mod If P&C Insurance AS, repræsenteret ved selskabets filial If P&C Insurance AS

(Sag C-359/14)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ERGO Insurance SE, repræsenteret ved selskabets litauiske filial ERGO Insurance SE

Sagsøgt: If P&C Insurance AS, repræsenteret ved selskabets filial If P&C Insurance AS

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. [juni] 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) 1 , som bestemmer, at »[k]an det i henhold til stk. 1 eller 2 ikke bestemmes, hvilken lov der finder anvendelse, er aftalen underlagt loven i det land, hvortil den har sin nærmeste tilknytning«, fortolkes således, at tysk lov finder anvendelse under omstændigheder som dem, der foreligger i nærværende sag?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Skal det princip, der er fastsat i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen) 2 , under omstændigheder som dem, foreligger i nærværende sag, fortolkes således, at spørgsmålet om hvilken lov, der finder anvendelse på tvisten mellem forsikreren af traktoren og forsikreren af sættevognen, skal afgøres på grundlag af loven i det land, hvor skaden som følge af trafikulykken er indtrådt?

____________

1     EUT L 177, s. 6.

2     EUT L 199, s. 40.