Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajowa Izba Odwoławcza (Puola) on esittänyt 7.7.2014 – PARTNER Apelski Dariusz v. Zarząd Oczyszczania Miasta

(Asia C-324/14)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajowa Izba Odwoławcza

Pääasian asianosaiset

Valittaja: PARTNER Apelski Dariusz

Vastapuoli: Zarząd Oczyszczania Miasta

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY1 (jäljempänä direktiivi 2004/18/EY) 48 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä 2 artiklan kanssa, tulkita siten, että sillä, että taloudellinen toimija voi ”tarvittaessa” käyttää muiden yksiköiden voimavaroja, tarkoitetaan kaikkia tapauksia, joissa taloudellinen toimija ei täytä hankintaviranomaisen asettamia pätevyysehtoja ja se haluaa käyttää tällaisia muiden yksiköiden voimavaroja hyväksi? Vai onko myös sen ilmoittamista, että taloudellinen toimija voi käyttää muiden yksiköiden voimavaroja ainoastaan ”tarvittaessa”, pidettävä rajoituksena, joka osoittaa, ettei muiden yksiköiden voimavarojen käyttö taloudellisen toimijan pätevyyden osoittamiseksi hankintamenettelyssä ole lähtökohtaisesti sallittua vaan on se voidaan hyväksyä ainoastaan poikkeuksellisesti?

Voidaanko direktiivin 2004/18/EY 48 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä 2 artiklan kanssa, tulkita siten, että taloudellisen toimijan mahdollisuus käyttää muiden yksiköiden voimavaroja niiden tietämyksen ja kokemuksen osalta ”riippumatta kyseisen taloudellisen toimijan ja näiden yksiköiden välisten yhteyksien oikeudellisesta luonteesta” ja että näiden yksiköiden ”keinojen käyttö” tarkoittaa, että hankintasopimuksen täyttämisen aikana taloudellisella toimijalla ei tarvitse olla näihin yksiköihin mitään yhteyksiä tai vain erittäin löyhät ja määrittämättömät yhteydet, ts. se voi täyttää sopimuksen voi itsenäisesti (toisen yksikön osallistumatta) tai tämä osallistuminen voi koostua ”neuvonnasta”, ”konsultoinnista”, ”koulutuksesta” jne.? Vai onko 48 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että yksikön, jonka voimavaroja taloudellinen toimija käyttää, on tosiasiallisesti ja henkilökohtaisesti täytettävä sopimus siltä osin kuin sen voimavarat on ilmoitettu?

Voidaanko direktiivin 2004/18/EY 48 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä 2 artiklan kanssa, tulkita siten, että taloudellinen toimija, jolla on omaa kokemusta, mutta pienemmässä laajuudessa kuin se haluaisi osoittaa hankintaviranomaiselle (esim. riittämätön määrä tarjouksen jättämiseksi sopimuksen kaikista osista), voi käyttää hyväkseen lisäksi muiden yksiköiden voimavaroja parantaakseen omaa tilannettaan hankintamenettelyssä?

Voidaanko direktiivin 2004/18/EY 48 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä 2 artiklan kanssa, tulkita siten, että hankintaviranomainen voi (tai sen jopa pitäisi) tarjouspyyntöasiakirjoissa osoittaa periaatteet, joiden mukaan taloudellinen toimija voi käyttää muiden yksiköiden voimavaroja, kuten esimerkiksi sen, miten toisen yksikön pitäisi osallistua hankintasopimuksen täyttämiseen, miten taloudellisen toimijan ja toisen yksikön valmiudet voidaan yhdistää ja onko tällainen toinen yksikkö yhteisvastuussa taloudellisen toimijan kanssa hankintasopimuksen asianmukaisesta täyttämisestä siltä osin kuin taloudellinen toimija käyttää sen voimavaroja?

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 2 artiklassa vahvistettu taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaate tällaisen 48 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toisen yksikön voimavarojen käytön, jonka puitteissa lasketaan yhteen kahden tai useamman sellaisen yksikön voimavarat, joilla ei ole voimavaroja taloudellisen toimijan vaatiman tietämyksen ja kokemuksen osalta?

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 2 artiklassa vahvistettu taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaate siis sellaisen direktiivin 2004/18/EY 44 artiklan ja 48 artiklan 3 kohdan tulkinnan, jonka mukaan hankintaviranomaisen asettamien menettelyyn osallistumisen ehtojen täyttäminen voi olla ainoastaan muodollista menettelyyn osallistumiseksi ja riippumaton taloudellisen toimijan tosiasiallisesta pätevyydestä?

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 2 artiklassa vahvistettu taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaate sen, että kun on mahdollista jättää tarjous hankintasopimuksen osasta, taloudellinen toimija tarjousten jättämisen jälkeen, esimerkiksi asiakirjojen täydentämisen tai selvittämisen yhteydessä, ilmoittaa, mihin hankintasopimuksen osaan on luettava sen ilmoittamat voimavarat, joiden tarkoitus on osoittaa menettelyyn osallistumista koskevan edellytyksen täyttäminen?

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 2 artiklassa vahvistettu taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden periaate toteutetun huutokaupan peruuttamisen ja sähköisen huutokaupan toistamisen silloin, kun se on toteutettu olennaisella tavalla epäasianmukaisesti, esimerkiksi jos kaikkia hyväksyttävien tarjousten tehneitä taloudellisia toimijoita ei kutsuttu siihen?

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 2 artiklassa vahvistettu taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden periaate hankintasopimuksen tekemisen sellaisen taloudellisen toimijan kanssa, jonka tarjous on valittu tällaisen huutokaupan perusteella sitä toistamatta silloin, kun ei voida todeta, että huomiotta jätetyn taloudellisen toimijan osallistuminen muuttaisi sen lopputuloksen?

Voidaanko direktiivin 2004/18/EY säännösten tulkinnassa käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun direktiivin 2014/24/EU säännösten ja johdanto-osan sisältöä, vaikka sen täytäntöönpanon määräaika ei ole umpeutunut, tulkinnan apuna siltä osin kuin se selittää tiettyjä unionin lainsäätäjän lähtökohtia ja aikomuksia eikä ole ristiriidassa direktiivin 2004/18/EY säännösten kanssa?

____________

1 EUVL L 134, s. 114.