Language of document :

Sag anlagt den 28. maj 2014 – Best-Lock (Europe) mod KHIM – Lego Juris (En legetøjsfigurs form)

(Sag T-396/14)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Det Forenede Kongerige) (ved advokat J. Becker)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Lego Juris A/S (Billund, Danmark)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 26. marts 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1696/2013-4) annulleres, og EF-varemærke nr. 50 450 for varer i klasse 28 erklæres ugyldig.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt: Et tredimensionalt varemærke med form af en legetøjsfigur for varer i klasse 9, 25 og 28 – EF-varemærke nr. 50 450

Indehaver af EF-varemærket: Lego Juris A/S

Indgiveren af ugyldighedsbegæringen: Best-Lock (Europe) Ltd

Begrundelse for ugyldighedsbegæringen: Absolutte ugyldighedsgrunde

Annullationsafdelingens afgørelse: Afslag på ugyldighedsbegæringen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 52, sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), i forordning nr. 207/2009.