Language of document :

28. mail 2014 esitatud hagi – Best-Lock (Europe) versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lego Juris (mängukujukese kuju)

(kohtuasi T-396/14)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat J. Becker)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Lego Juris A/S (Billund, Taani)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

–    tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 26. märtsi 2014. aasta otsus asjas R 1696/2013-4 4 ja tunnistada kehtetuks ühenduse kaubamärk nr 50 450 kaupadele klassis 28;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: ruumiline mängukujukest kujutav kaubamärk klassidesse 9, 25 ja 28 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärk nr 50450

Ühenduse kaubamärgi omanik: Lego Juris A/S

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused

Tühistamisosakonna otsus: jätta kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on määruse nr 207/2009 artiklit 52 koosmõjus artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktidega i ja ii