Language of document :

Žaloba podaná 28. mája 2014 – Best-Lock (Europe)/Lego Juris (forma hračkárskej figúrky)

(vec T-396/14)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: J. Becker, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Lego Juris A/S (Billund, Dánsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 26. marca 2014 vo veci R 1696/2013-4 a vyhlásil neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva č. 50 450, pokiaľ ide o triedu 28,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdeniaZapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: trojdimenzionálna ochranná známka vo forme hračkárskej figúrky pre tovary zaradené do tried 9, 25 a 28 – ochranná známka Spoločenstva č. 50 450.Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: Lego Juris A/S.Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobkyňa.Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: absolútny dôvod neplatnosti.Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.Dôvody žaloby: porušenie článku 52 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. e) i) a ii) nariadenia č. 207/2009.