Language of document :

Talan väckt den 28 maj 2014 – Best-Lock (Europe) mot harmoniseringsbyrån – Lego Juris (formen på en leksaksfigur)

(Mål T-396/14)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Förenade kungariket) (ombud: advokaten J. Becker)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Lego Juris A/S (Billund, Danmark)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 26 mars 2014 i ärende R 1696/2013-4 och upphäva gemenskapsvarumärke nr 50 450 avseende klass 28, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Tredimensionellt märke i form av en leksaksfigur för varor i klasserna 9, 25 och 28 – gemenskapsvarumärke nr 50 450

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Lego Juris A/S

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Absoluta ogiltighetsgrunder

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 52 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 7.1 e i) och ii) i samma förordning