Language of document : ECLI:EU:C:2014:2225

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla)

17 ta’ Settembru 2014 (*)

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE— Grupp VAT — Fatturazzjoni interna għas-servizzi pprovduti minn kumpannija prinċipali li għandha s-sede tagħha f’pajjiż terz lil fergħa tagħha li tappartjeni għal grupp VAT fi Stat Membru — Natura taxxabbli tas-servizzi pprovduti”

Fil-Kawża C‑7/13,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-förvaltningsrätten i Stokkolma (l-Isvezja), permezz ta’ deċiżjoni tat-28 ta’ Diċembru 2012, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-7 ta’ Jannar 2013, fil-proċedura

Skandia America (USA), filial Sverige

vs

Skatteverket,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla),

komposta minn R. Silva de Lapuerta, President tal-Awla, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (Relatur), J.‑C. Bonichot u A. Arabadjiev, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Wathelet,

Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-12 ta’ Marzu 2014,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

–        għal Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, minn M. Wetterfors,

–        għal Skatteverket, minn K. Alvesson,

–        għall-Gvern Svediż, minn A. Falk, bħala aġent,

–        għall-Gvern Ġermaniż, minn T. Henze, bħala aġent,

–        għall-Gvern tar-Renju Unit, minn S. Brighouse, bħala aġent, assistita minn R. Hill, barrister,

–        għall-Kummissjoni Ewropea, minn A. Cordewener u J. Enegren, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-8 ta’ Mejju 2014,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1        It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikoli 2, 9(1) u 11, 56, 193 u 196 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1, iktar ʼil quddiem id-“Direttiva tal-VATˮ).

2        Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ kawża bejn Skandia America Corp. (USA), filial Sverige (iktar ’il quddiem “Skandia Sverige”), u Skatteverket (amministrazzjoni fiskali Svediża) dwar id-deċiżjoni ta’ din tal-aħħar li tissuġġetta għat-taxxa fuq il-valur miżjud (iktar ’il quddiem il-“VAT”) il-provvista ta’ servizzi ta’ Skandia America Corp. (iktar ’il quddiem “SAC”), stabbilita fl-Istati Uniti, lill-fergħa tagħha Skandia Sverige.

 Il-kuntest ġuridiku

 Id-Direttiva 2006/112

3        L-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva tal-VAT jipprovdi:

“1. It-transazzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu soġġetti għall-VAT:

[...]

(ċ)      il-provvista ta’ servizzi bi ħlas fit-territorju ta’ Stat Membru minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali.”

4        L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva tal-VAT jistabbilixxi:

“‘Persuna taxxabbli’ għandha tfisser kull persuna li, b’mod indipendenti, twettaq fi kwalunkwe post kwalunkwe attività ekonomika, ikun x’ikun l-iskop jew ir-riżultati ta’ dik l-attività.”

5        L-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-VAT jipprovdi:

“Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv tal-VAT, kull Stat Membru jista’ jikkunsidra bħala persuna taxxabbli waħedha kwalunkwe persuni stabbiliti fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru li, filwaqt li huma indipendenti legalment, ikollhom x’jaqsmu mill-qrib ma’ xulxin b’rabtiet finanzjarji, ekonomiċi u organizzattivi.

Stat Membru li jeżerċita l-għażla prevista fl-ewwel paragrafu, jista’ jadotta kwalunkwe miżura meħtieġa biex jimpedixxi l-evażjoni jew l-evitar tat-taxxa permezz ta’ l-użu ta’ din id-dispożizzjoni.”

6        L-Artikolu 56(1)(ċ) u (k) tad-Direttiva tal-VAT jipprovdi li:

“1.      Il-post ta’ provvista tas-servizzi li ġejjin lil konsumaturi stabbiliti barra mill-Komunità, jew lil persuni taxxabbli stabbiliti fil-Komunità imma mhux fl-istess Stat Membru bħall-fornitur, għandu jkun il-post fejn il-konsumatur stabbilixxa n-negozju tiegħu jew għandu stabbiliment fiss li għalih jingħata s-servizz, jew, fin-nuqqas ta’ post bħal dan, il-post fejn hu jkollu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn normalment ikun residenti:

[...]

(ċ)      servizzi ta’ konsulenti, enġiniera, uffiċji ta’ konsulenza, avukati, accountants u servizzi simili, kif ukoll l-ipproċessar ta’ data u l-provvista ta’ informazzjoni;

[...]

(k)      servizzi pprovduti elettronikament, bħal dawk imsemmija fl-Anness II”.

7        L-Artikolu 193 tad-Direttiva tal-VAT jipprovdi:

“Il-VAT għandha titħallas minn kwalunkwe persuna taxxabbli li tkun qed twettaq forniment taxxabbli ta’ merkanzija jew servizzi, minbarra fejn din titħallas minn persuna oħra fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 194 sa 199 u fl-Artikolu 202.”

8        L-Artikolu 196 tad-Direttiva tal-VAT jipprovdi:

“Il-VAT għandha titħallas minn kwalunkwe persuna taxxabbli li lilha ikunu ġew ipprovduti s-servizzi msemmija fl-Artikolu 56 jew kwalunkwe persuna identifikata għall-finijiet tal-VAT fl-Istat Membru li fih hi dovuta t-taxxa li lilha jiġu pprovduti s-servizzi previsti fl-Artikoli 44, 47, 50, 53, 54 u 55, jekk is-servizzi jiġu pprovduti minn persuna taxxabbli li mhix stabbilita f’dak l-Istat Membru.”

9        L-Anness II bit-titolu “Lista indikattiva tas-servizzi pprovduti elettronikament imsemmija fil-punt (k) ta’ l-Artikolu 56(1)” huwa fformulat kif ġej:

“1)      Il-provvista ta’ siti web, web-hosting, ġestjoni b’distanza ta’ programmi u tagħmir;

2)      il-provvista ta’ software u l-aġġornament tiegħu;

3)      il-provvista ta’ immaġini, test u informazzjoni u t-tqegħid għad-disposizzjoni ta’ bażijiet tad-data;

4)      il-provvista ta’ mużika, films u logħob, inklużi logħob tax-xorti u logħob ta’ l-azzard, u ta’ xandiriet u avvenimenti politiċi, kulturali, artistiċi, sportivi, xjentifiċi u ta’ divertiment;

5)      il-provvista ta’ tagħlim b’distanza.”

10      Fit-2 ta’ Lulju 2009, il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-għażla ta’ raggruppament għall-iskop tal-VAT prevista fl-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud [COM (2009) 325 finali].

 Id-dritt Svediż

11      Id-Direttiva tal-VAT ġiet trasposta permezz tal-Liġi (1994:200), dwar it-taxxa fuq il-valur miżjud [mervärdesskattelagen (1994:200)], iktar ’il quddiem il-“liġi dwar il-VAT”].

12      Il-Kapitolu 1, Artikolu 1 ta’ din il-liġi huwa intiż sabiex jittrasponi l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva tal-VAT billi jipprovdi li l-VAT hija dovuta lill-Istat għall-prestazzjoni ta’ servizzi ġewwa l-pajjiż li huma taxxabbli u li jingħataw fil-kuntest ta’ attività professjonali.

13      Il-punt 1 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 2 ta’ dan il-kapitolu, li għandu l-għan li jittrasponi l-Artikoli 193 u 196 tad-Direttiva tal-VAT, jipprovdi li kull min jipprovdi oġġetti jew prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 1 tal-imsemmi kapitolu għandu jħallas il-VAT fuq din it-tranżazzjoni, ħlief għal dawk previsti f’dan l-ewwel paragrafu fil-punti 2 sa 4. Mill-imsemmi punt 2 tal-ewwel paragrafu jirriżulta li min jakkwista s-servizzi msemmija fil-Kapitolu 5, Artikolu 7 tal-liġi dwar il-VAT, li l-fornitur tagħhom ikun impriża barranija, għandu jħallas il-VAT fuq l-akkwist.

14      Il-Kapitolu 1, Artikolu 15 tal-liġi dwar il-VAT jikkunsidra bħala persuna taxxabbli barranija operatur li ma għandux is-sede tal-attività ekonomika tiegħu jew stabbiliment stabbli fl-Isvezja u li barra minn hekk ma għandux id-domiċilju jew ir-residenza regolari tiegħu hemmhekk.

15      L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 7 fil-Kapitolu 5, ta’ din il-liġi, intiż sabiex jittrasponi l-Artikolu 56 tad-Direttiva tal-VAT, jipprovdi li s-servizzi msemmija fit-tieni paragrafu jitqiesu li huma pprovduti fit-territorju nazzjonali jekk jiġu pprovduti minn pajjiż li jinsab barra mill-Unjoni Ewropea u x-xerrej ikun operatur li jkollu s-sede prinċipali tan-negozju tiegħu fl-Isvezja. Is-servizzi msemmija fit-tieni paragrafu ta’ dan l-Artikolu 7 jinkludu, b’mod partikolari, is-servizzi ta’ konsulenza u analogi kif ukoll is-servizzi pprovduti elettronikament li jikkonsistu mill-ġestjoni b’distanza ta’ programmi, il-provvista ta’ software u l-aġġornament tiegħu.

16      Fir-rigward tal-kunċett ta’ raggruppament ta’ persuni li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala persuna taxxabbli waħda suġġetta għall-VAT (iktar ’il quddiem il-“grupp VAT”), ir-Renju tal-Isvezja, billi eżerċita l-fakultà prevista fl-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-VAT, adotta d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 6a, Artikoli 1 sa 4 tal-liġi dwar il-VAT skont liema żewġ operaturi ekonomiċi jew iktar jistgħu jiġu kkunsidrati bħala operatur wieħed, jiġifieri grupp tal-VAT, u l-attività li jeżerċitaw tista’ tiġi kkunsidrata bħala attività waħda. Minn dawn id-dispożizzjonijiet jirriżulta li huwa biss l-istabbiliment stabbli, li jinsab fl-Isvezja u ta’ operatur ekonomiku, li jista’ jagħmel parti minn grupp VAT, peress li tali grupp jista’ jinkludi biss operaturi strettament relatati bejniethom fuq il-livell finanzjarju, ekonomiku u organizzattiv. Abbażi ta’ dawn l-istess dispożizzjonijiet, grupp VAT huwa kkostitwit minn deċiżjoni ta’ identifikazzjoni tal-iSkatteverket, meħuda fuq talba tal-membri tal-grupp ikkonċernat.

 Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

17      SAC kienet, matul is-snin 2007 u 2008, il-kumpannija tax-xiri ta’ servizzi tal-informatika tal-grupp Skandia fil-livell mondjali u kienet teżerċita l-attivitajiet tagħha fl-Isvezja permezz tal-fergħa tagħha Skandia Sverige. SAC qassmet servizzi informatiċi mixtrija barra lil diversi kumpanniji tal-grupp Skandia kif ukoll lil Skandia Sverige li, sa mill-11 ta’ Lulju 2007, hija rreġistrata bħala membru tal-grupp VAT. Ir-rwol ta’ Skandia Sverige kien li tittrasforma s-servizzi informatiċi miksuba barra sabiex tikseb il-prodott finali, imsejjaħ produzzjoni informatika (IT-produktion). Sussegwentement, dan il-prodott finali kien ipprovdut lil diversi kumpanniji tal-grupp Skandia, membri u mhux membri ta’ dan il-grupp VAT. Marġni ta’ 5 % kien miżjud mal-provvista ta’ servizzi kemm bejn SAC u Skandia Sverige kif ukoll bejn din tal-aħħar u kumpanniji oħra tal-grupp Skandia. Bejn SAC u Skandia Sverige, kienet issir allokazzjoni tal-ispejjeż permezz ta’ fatturi interni.

18      L-iSkatteverket iddeċidiet li tissuġġetta għall-VAT il-prestazzjonijiet ta’ servizzi informatiċi pprovduti minn SAC lil Skandia Sverige għas-snin finanzjarji 2007 u 2008. Din l-awtorità fiskali, peress li qieset li dawn il-prestazzjonijiet kienu jikkostitwixxu tranżazzjonijiet taxxabbli, ikkunsidrat lil SAC bħal persuna suġġetta għall-VAT. Konsegwentement, Skandia Sverige ġiet identifikata wkoll bħala persuna suġġetta għall-VAT u ġiet suġġetta għall-ħlas tal-ammont tat-taxxa relatata mal-imsemmija prestazzjonijiet bħala fergħa ta’ SAC fl-Isvezja.

19      Skandia Sverige appellat minn dawn id-deċiżjonijiet quddiem il-qorti tar-rinviju.

20      F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-förvaltningsrätten i Stockholm (qorti amministrattiva ta’ Stockholm) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

“1)      Provvista ta’ servizzi mixtrija esternament mill-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija f’pajjiż terz lejn il-fergħa tagħha fi Stat Membru, flimkien ma’ allokazzjoni tal-ispejjeż għax-xiri lill-fergħa, jikkostitwixxu tranżazzjonijiet taxxabbli jekk il-fergħa tagħmel parti minn grupp ta’ VAT fl-Istat Membru?

2)      Jekk ir-risposta għall-ewwel domanda tkun fl-affermattiv, l-istabbiliment prinċipali fil-pajjiż terz għandu jitqies bħala persuna taxxabbli mhux stabbilita fl-Istat Membru skont it-tifsira tal-Artikolu 196 tad-Direttiva bil-konsegwenza li x-xerrej għandu jiġi ntaxxat għat-tranżazzjonijiet?”

 Fuq id-domandi preliminari

 Fuq l-ewwel domanda

21      Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk, l-Artikoli 2(1), 9 u 11 tad-Direttiva tal-VAT għandhomx jiġu interpretati fis-sens li l-prestazzjonijiet ta’ servizzi pprovduti minn stabbiliment prinċipali f’pajjiż terz lill-fergħa tagħha stabbilita fi Stat Membru jikkostitwixxux tranżazzjonijiet taxxabbli meta din tal-aħħar tkun membru ta’ grupp VAT.

22      F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva tal-VAT jipprovdi li huma b’mod partikolari suġġetti għall-VAT, il-provvisti ta’ servizzi magħmula bi ħlas fit-territorju tal-pajjiż minn persuna taxxabbli li taġġixxi bħala tali.

23      L-Artikolu 9 tad-Direttiva tal-VAT jiddefinixxi l-“persuni taxxabbli”. Għandhom din il-kwalità, dawk il-persuni li jwettqu attività ekonomika “b’mod indipendenti”. Għal applikazzjoni uniformi tad-Direttiva tal-VAT, huwa meħtieġ, b’mod partikolari, li l-kunċett ta’ “persuna taxxabbli”, iddefinit taħt it-Titolu III tagħha, jingħata interpretazzjoni awtonoma u uniformi.

24      Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, provvista ta’ servizz hija taxxabbli biss meta teżisti, bejn il-persuna li tagħti l-provvista u l-benefiċjarju, relazzjoni ġuridika li matulha jsir skambju tas-servizzi reċiproki (sentenza FCE Bank, C‑210/04, EU:C:2006:196, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata).

25      Sabiex jiġi stabbilit li tali relazzjoni ġuridika teżisti bejn kumpannija li ma hijiex residenti u waħda mill-fergħat tagħha stabbilita fi Stat Membru sabiex jiġu suġġetti għall-VAT il-provvista pprovduta, għandu jiġi vverifikat jekk din il-fergħa twettaqx attività ekonomika indipendenti sa fejn hija responsabbli għar-riskju ekonomiku li jirriżulta mill-attività tagħha (sentenza FCE Bank, EU:C:2006:196, punt 35).

26      Issa, bħala fergħa ta’ SAC, Skandia Sverige ma toperax b’mod indipendenti u ma hijiex hi stess responsabbli għar-riskji ekonomiċi marbuta mal-eżerċizzju tal-attività tagħha. Barra minn hekk, bħala fergħa, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, hija ma għandhiex il-kapital tagħha u l-assi tagħha jagħmlu parti mill-patrimonju ta’ SAC. Konsegwentement, Skandia Sverige hija dipendenti minn SAC u għalhekk ma jistax ikollha, hi stess, il-kwalità ta’ persuna taxxabbli fis-sens tal-Artikolu 9 tad-Direttiva tal-VAT.

27      F’dak li jikkonċerna l-eżistenza ta’ ftehim fuq id-distribuzzjoni tal-ispejjeż, ikkonkretizzat fil-kawża prinċipali permezz tal-ħruġ ta’ fatturi interni, dan huwa wkoll element irrilevanti peress li tali akkordju ma kienx ġie nnegozjat bejn partijiet indipendenti (sentenza FCE Bank, EU:C:2006:196, punt 40).

28      Madankollu, huwa paċifiku li Skandia Sverige hija membru ta’ grupp VAT ikkostitwit abbażi tal-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-VAT u, konsegwentement, tifforma flimkien mal-membri l-oħra persuna taxxabbli waħda. Għall-finijiet tal-VAT, dan il-grupp VAT ingħata numru ta’ identifikazzjoni mill-awtorità kompetenti nazzjonali.

29      F’dan ir-rigward għandu jitfakkar li l-assimilazzjoni għal persuna taxxabbli waħda teskludi li l-membri tal-grupp VAT jkomplu jissottomettu separatament dikjarazzjonijiet tal-VAT u jibqgħu jiġu identifikati, fil-grupp jew barra l-grupp, bħala persuni taxxabbli, peress li hija l-persuna taxxabbli waħda li tista’ tissottometti l-imsemmija dikjarazzjonijiet (sentenza Ampliscientifica u Amplifin, C‑162/07, EU:C:2008:301, punt 19). Minn dan isegwi li, f’tali sitwazzjoni, il-prestazzjoni ta’ servizzi magħmula minn terzi favur membru ta’ grupp VAT għandhom jiġu kkunsidrati, għall-finijiet tal-VAT, li saru favur mhux ta’ dan il-membru iżda tal-grupp VAT stess li jagħmlu parti minnu.

30      Għaldaqstant, għall-finijiet tal-VAT, is-servizzi pprovduti minn kumpannija bħal SAC lill-fergħa tagħha membru ta’ grupp VAT bħal Skandia Sverige ma jistgħux jiġu kkunsidrati li huma pprovduti lilha, iżda għandhom jiġu kkunsidrati li huma pprovduti lill-grupp VAT.

31      Peress li dawn is-servizzi pprovduti bi ħlas minn kumpannija bħal SAC lill-fergħa tagħha għandhom jiġu kkunsidrati, sempliċement mill-perspettiva tal-VAT, li ġew ipprovduti lill-grupp VAT, u li dawn ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala persuna taxxabbli waħda, għandu jiġi konkluż li l-provvista ta’ tali servizzi tikkostitwixxi tranżazzjoni impożabbli, abbażi tal-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva tal-VAT.

32      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li l-Artikoli 2(1), 9 u 11 tad-Direttiva tal-VAT għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-prestazzjonijiet ta’ servizzi pprovduti minn stabbiliment prinċipali stabbilit f’pajjiż terz lil fergħa stabbilita fi Stat Membru jikkostitwixxu tranżazzjonijiet taxxabbli meta din tal-aħħar tkun membru ta’ grupp VAT.

 Fuq it-tieni domanda

33      Permezz tat-tieni domanda, il-qorti tar-rinviju tistaqsi essenzjalment, jekk l-Artikoli 56, 193 u 196 tad-Direttiva tal-VAT għandhomx jiġu interpretati fis-sens li, f’sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali fejn l-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija li tinsab f’pajjiż terz jipprovdi servizzi bi ħlas lil fergħa tal-istess kumpannija stabbilita fi Stat Membru u fejn l-imsemmija fergħa tkun membru ta’ grupp VAT f’dan l-Istat Membru, dan il-grupp VAT, bħala xerrej tas-servizzi, jsir persuna taxxabbli tal-VAT eżiġibbli.

34      Għandu jitfakkar li l-Artikolu 196 tad-Direttiva tal-VAT jipprovdi li, b’eċċezzjoni għar-regola ġenerali msemmija fl-Artikolu 193 ta’ din id-Direttiva, skont liema l-VAT hija dovuta fi Stat Membru mill-persuna taxxabbli li tagħti prestazzjoni ta’ servizzi taxxabbli, il-VAT hija dovuta mill-persuna taxxabbli li tixtri l-imsemmija servizzi meta s-servizzi msemmija fl-Artikolu 56 ta’ l-istess direttiva jkunu pprovduti minn persuna taxxabbli li ma hijiex stabbilita f’dan l-Istat Membru.

35      F’dan ir-rigward, huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li, kif jirriżulta mill-punt 31 ta’ din is-sentenza, il-provvista ta’ servizzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali jikkostitwixxi tranżazzjoni taxxabbli, skont l-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva tal-VAT, u li l-grupp VAT li tagħmel parti minnu l-fergħa li bbenefikat minn dawn is-servizzi, hija kkunsidrata, għall-finijiet tal-VAT, bħala x-xerrejja tal-imsemmija servizzi.

36      Huwa paċifiku, barra minn hekk, li s-servizzi pprovduti fil-kawża prinċipali huma fost dawk li huma msemmija fl-Artikolu 56 tad-Direttiva tal-VAT.

37      F’dawn iċ-ċirkustanzi, u peress li huwa wkoll paċifiku li l-kumpannija li pprovdiet dawn is-servizzi tinsab f’pajjiż terz u li tikkostitwixxi persuna taxxabbli differenti mill-grupp VAT, hija din li, bħala xerrejja tas-servizzi fis-sens tal-Artikolu 56 tal-istess direttiva, hija suġġetta għall-VAT skont ir-regola ta’ deroga tal-Artikolu 196 tad-Direttiva tal-VAT.

38      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta għat-tieni domanda preliminari għandha tkun li l-Artikolu 56, 193 u 196 tad-Direttiva tal-VAT għandhom jiġu interpretati fis-sens li, f’sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali fejn l-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija li tinsab f’pajjiż terz jipprovdi servizzi bi ħlas lil fergħa tal-istess kumpannija stabbilita fi Stat Membru u fejn l-imsemmija fergħa hija membru ta’ grupp VAT f’dan l-Istat Membru, dan il-grupp VAT, bħala xerrej tal-imsemmija servizzi, jsir responsabbli għall-ħlas tal-VAT eżiġibbli.

 Fuq l-ispejjeż

39      Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas‑sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

1)      L-Artikoli 2(1), 9 u 11 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-prestazzjonijiet ta’ servizzi pprovduti minn stabbiliment prinċipali stabbilit f’pajjiż terz ta’ fergħa stabbilita fi Stat Membru jikkostitwixxu tranżazzjonijiet taxxabbli meta din tal-aħħar tkun membru ta’ grupp ta’ persuni li jistgħu jitqiesu li huma persuna taxxabbli waħda suġġetta għat-taxxa fuq il-valur miżjud.

2)      L-Artikolu 56, 193 u 196 tad-Direttiva 2006/112 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, f’sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali fejn l-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija li tinsab f’pajjiż terz jipprovdi servizzi bi ħlas lil fergħa tal-istess kumpannija stabbilita fi Stat Membru u fejn l-imsemmija fergħa hija membru ta’ grupp ta’ persuni li jistgħu jitqiesu li huma persuna taxxabbli waħda suġġetta għat-taxxa fuq il-valur miżjud f’dan l-Istat Membru, dan il-grupp VAT, bħala xerrej tal-imsemmija servizzi, jsir responsabbli għall-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud eżiġibbli.

Firem


* Lingwa tal-kawża: l-Isvediż.