Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 12 december 2013

Mål F‑133/11

BV

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tillsättning – Sökande som återfinns i förteckningar över godkända sökande vilka upprättades i samband med uttagningsprov och vilka offentliggjordes innan de nya tjänsteföreskrifternas trädde i kraft – Placering i lönegrad – Likabehandlingsprincipen – Diskriminering på grund av ålder – Fri rörlighet för personer”

Saken:      Talan, som väckts i enlighet med artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratom-fördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken BV bland annat har yrkat om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att tillsätta sökanden som provanställd tjänsteman, i den del som sökanden därigenom placerades i tjänstegrupp AD, lönegrad 6, löneklass 2, samt yrkat om skadestånd.

Avgörande:      Talan ogillas. BV ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader. Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införande av ett nytt befordringssystem genom förordning nr 723/2004 – Sökande som återfinns i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och rekryteras efter den dagen – Övergångsbestämmelser avseende placering i lönegrad – Lagstiftarens utrymme för skönsmässig bedömning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1, bilaga XIII, 13.1, rådets förordning nr 723/2004)

2.      Tjänstemän – Likabehandling – Skillnader i behandling mellan kategorierna av unionsanställda i fråga om garantier enligt tjänsteföreskrifterna – Diskriminering föreligger inte

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Organisation – Urvalskriterier och närmare bestämmelser – Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning – Gränser – Krav som är förbundna med de tjänster som ska tillsättas och med tjänstens intresse

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 27 första stycket och 29.1, bilaga III)

4.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införande av ett nytt befordringssystem genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser avseende placering i lönegrad – Sökande som återfinns i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och rekryteras efter den dagen –Tillämpning av de nya bestämmelserna – Diskriminering på grund av ålder – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artikel 13.1, rådets förordning nr 723/2004)

5.      Tjänstemän – Placering – Samband mellan lönegrad och tjänst – Tilldelning av arbetsuppgifter, efter rekryteringen, till en tjänsteman som är mera kvalificerade än vad dennes lönegrad förutsätter – Saknar inverkan på lagenligheten hos beslutet om placering i lönegrad i samband med rekryteringen

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 5.4, 7.1 och 62 första stycket, bilaga I, rådets förordning nr 723/2004)

6.      Tjänstemän – Rekrytering – – Placering i lönegrad – Införande av ett nytt befordringssystem genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser avseende placering i lönegrad – Sökande som återfinns i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och rekryteras efter den dagen Tillämpning av de nya bestämmelserna – Åsidosättande av principen om fri rörlighet för arbetstagare – Föreligger inte

(Artikel 45 FEUF, tjänsteföreskrifterna, artikel 32, bilaga XIII, art. 13.1)

1.      Enligt artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna ska de sökande vilka återfinns i en förteckning över godkända sökande som upprättats i samband med ett uttagningsprov och vilka har valts ut av tillsättningsmyndigheten för att lediga tjänster ska kunna tillsättas, placeras i den lönegrad och tjänstegrupp som angavs i meddelandet om uttagningsprovet. Inom ramen för reformen av tjänsteföreskrifterna genom förordning nr 723/2004 lade lagstiftaren emellertid till bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. Av artikel 13.1 i nämnda bilaga, vilken utgör en övergångs- och specialbestämmelse, följer – med undantag från den allmänna regeln i artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna – att tjänstemän som finns med i en förteckning över godkända sökande avseende lönegrad A 7/A  6 före den 1 maj 2006 och rekryteras efter den dagen ska placeras i lönegrad AD 6.

(se punkt 39)

2.      Likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen innebär att lika situationer inte får behandlas olika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling. Det går inte att ifrågasätta de skillnader som görs i tjänsteföreskrifterna mellan olika personkategorier som är anställda av unionen, antingen i egenskap av tjänstemän eller såsom någon av de olika typer av anställda som omfattas av anställningsvillkoren för övriga anställda. Definitionen av var och en av dessa kategorier motsvarar nämligen unionsadministrationens legitima behov och arten av de arbetsuppgifter, såväl permanenta som tillfälliga, som administrationen ska utföra.

Situationen för tjänstemän som har rekryterats efter att ha klarat ett uttagningsprov och som är avsedda att befordras inom ramen för institutionerna genom att successivt inneha ett visst antal olika tjänster kan inte anses vara jämförbar, såvitt avser placering i lönegrad och löneklass i samband med rekryteringen, med situationen för tillfälligt anställda som rekryterats för en viss tjänst.

(se punkterna 46-48)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 9 februari 1994, Lacruz Bassols mot domstolen, T‑109/92, punkt 87

Personaldomstolen: 17 november 2009, Palazzo mot kommissionen, F‑57/08, punkt 38; 9 december 2010, Ezerniece Liljeberg m.fl. mot kommissionen, F‑83/05, punkt 93

3.      Med förbehåll för att artiklarna 27 första stycket och 29.1 i tjänsteföreskrifterna ska iakttas, av vilka det följer att rekryteringen ska vara inriktad på att de tjänstemän som tjänstgör vid institutionen har högsta kompetens, förfogar tillsättningsmyndigheten över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när den när den ska fastställa vilka kapacitetskrav som ska ställas för en viss tjänst och när den, utifrån dessa kriterier och i tjänstens intresse, fastställer villkoren och sättet för anordning av ett uttagningsprov. Den valmöjlighet som denna rätt medför är alltid beroende av de krav som är förbundna med den tjänst som ska tillsättas och mer allmänt med tjänstens intresse.

(se punkt 50)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 5 februari 1997, Petit-Laurent mot kommissionen, T‑211/95, punkt 54

4.      Principen om likabehandling har åsidosatts när två personkategorier, vilka befinner sig i faktiska och rättsliga situationer som inte uppvisar några väsentliga skillnader, behandlas olika och när olika situationer behandlas lika.

När det emellertid i ett meddelande om uttagningsprov, som offentliggjorts i syfte att rekrytera tjänstemän i en viss lönegrad, uppställs ett minimikrav såvitt avser de sökandes yrkeserfarenhet, ska de sökande som har klarat uttagningsprovet – oavsett deras ålder och tidigare yrkeserfarenhet – anses befinna sig i samma situation med avseende på placering i lönegrad. I den jämförelsetabell som återfinns i artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tas det överhuvudtaget inte någon hänsyn, vare sig direkt eller indirekt, till de rekryterade tjänstemännens ålder.

Följaktligen kan de sökande som återfinns i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och rekryteras efter den dagen, och som har rekryterats till Europeiska unionens offentliga förvaltning efter att ha skaffat sig en betydande yrkeserfarenhet utanför institutionerna, inte med framgång göra gällande att, när alla andra förutsättningar är desamma, yrkesmässigt placeras på samma nivå som de godkända sökande som var yngre när de rekryterades till samma offentliga förvaltning, eftersom de förstnämnda sökandenas karriär i princip är kortare än de sistnämnda sökandenas. Denna omständighet innebär emellertid inte att det föreligger någon diskriminering på grund av ålder, utan är beroende av de enskilda godkända sökandenas egen bakgrund.

(se punkterna 56 och 58-60)

Hänvisning till

Domstolen: 22 december 2008, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, C‑443/07 P, punkt 83

Förstainstansrätten: 25 oktober 2005, De Bustamante Tello mot rådet, T‑368/03, punkt 69; 11 juli 2007, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, T‑58/05, punkt 89

5.      Det följer av artikel 7.1 jämförd med artikel 62 första stycket i tjänsteföreskrifterna, enligt vilka en tjänsteman har rätt till lön efter sin lönegrad och löneklass och tjänstemannen, efter fastställandet av lönegrad och således tjänstemannens lönenivå, inte får tillsättas på en tjänst som inte motsvarar denna lönegrad. Med andra ord är lönegraden och således den lön som tjänstemannen har rätt till avgörande för vilka uppgifter han eller hon kan åläggas. Det förhållandet att en tjänsteman strax efter rekryteringen ges en arbetsledande funktion som inte motsvarar de arbetsuppgifter som i allmänhet anförtros tjänstemän i den lönegraden och att den lön som utbetalas således inte motsvarar tjänstemannens arbetsinsats, är endast relevant med avseende på det beslut genom vilket tjänstemannen tilldelades nämnda arbetsuppgifter efter rekryteringen. Nämnda förhållande saknar däremot relevans såvitt avser lagenligheten hos det beslut som endast avsåg tjänstemannens placering i lönegrad och löneklass i samband med rekryteringen.

(se punkterna 64 och 66)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 30 september 2010, Schulze mot kommissionen, F‑36/05, punkterna 80 och 82

6.      En tjänsteman kan, mot bakgrund av artikel 45 FEUF, inte med framgång framställa någon invändning om rättsstridighet mot artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och mot artikel 32 i samma tjänsteföreskrifter. För att det ska kunna anses vara fråga om ett åsidosättande av artikel 45 FEUF, måste nämnda bestämmelser innebära att tjänstemannen, som rekryterats genom ett uttagningsprov, placeras i lönegrad och i löneklass beroende på dennes yrkeserfarenhet som ska ha förvärvats i en medlemsstat snarare än i en annan. Dessutom omfattas de tjänstemän som före rekryteringen har skaffat sig betydande arbetserfarenhet utanför institutionerna och de tjänstemän som har påbörjat sin karriär vid lägre ålder och således har skaffat sin yrkeserfarenhet inom ramen för institutionerna, av två olika personkategorier som inte befinner sig i en jämförbar situation vid tillämpningen av artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 71 och 72)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 17 december 2003, Chawdhry mot kommissionen, T‑133/02, punkt 113

Personaldomstolen: 29 september 2011, Strobl mot kommissionen, F‑56/05, punkt 87