Language of document :

Жалба, подадена на 7 юли 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-62/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Публична служба — Жалба за отмяна на решението на Комисията да не допусне жалбоподателя до изпити по писмен превод — Конкурс EPSO (AD/263/13) за съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на писмени преводачи с италиански език

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 19 ноември 2013, с което жалбоподателят не е допуснат до изпити по писмен превод,да се отмени при необходимост решението от 27 март 2014 г., с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя, подадена по административен ред, да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.