Language of document : ECLI:EU:F:2014:37

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

27 päivänä helmikuuta 2014

Asia F‑32/13

Robert Walton

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Eroraha – Irtisanoutuminen, joka on todettu Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla – Irtisanoutumispäivän määrittäminen – Oikeusvoima – Nimittävän viranomaisen päätökset, joista on tullut lopullisia, kun niihin ei ole haettu muutosta – Oikeudenkäyntiä edeltävän hallinnollisen menettelyn noudattamatta jättäminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Robert Walton vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan yhtäältä Euroopan komission 13.4.2012 päivätyn kirjeen, jossa työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen otti kantaa hänen vaatimukseensa, joka koski hänellä väitetysti komissiolta olevaa saatavaa ja muun muassa erorahan osan maksamista, ja toisaalta 9.1.2013 tehdyn päätöksen, jolla työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen hylkäsi kantajan 17.9.2013 tältä osin tekemän valituksen.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Robert Walton vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Oikeusvoima – Vaikutus

Kanne on jätettävä tutkimatta sellaisen aikaisemman tuomion lainvoimaisuuden takia, jossa on ratkaistu kanne, jonka asianosaiset, kohde ja peruste ovat olleet samat. Arvioitaessa, onko tällaista aikaisempaa tuomiota olemassa, kumoamisvaatimuksen kohteena oleva toimenpide on keskeinen tekijä, jonka avulla kanteen kohde voidaan määritellä. Se seikka, että kanteet on nostettu hallintoviranomaisen nimenomaisesti tekemistä erillisistä päätöksistä, ei kuitenkaan ole riittävä peruste toteamukselle, jonka mukaan kanteilla ei ole samat kohteet, kun näiden päätösten sisältö on olennaisilta osin sama ja niiden perustelut ovat samat.

Kun kantaja riitauttaa, kuten esillä olevassa asiassa, lopullisten päätösten lainmukaisuuden, hänen kanteensa tutkittavaksi ottaminen vastaisi sitä, että hänelle myönnetään sekä mahdollisuus uuteen kanneoikeuteen näiden päätösten osalta että mahdollisuus asettaa kyseenalaiseksi näitä päätöksiä koskevien aikaisempien tuomioiden oikeusvoima.

Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden väitetystä loukkaamisesta tapauksessa, jossa kanne on jätettävä tutkimatta, on todettava, että riidanalaisista päätöksistä on tullut lopullisia vain kantajan toimimattomuuden vuoksi, koska hän päätti olla käyttämättä hänen käytössään olleita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muutoksenhakukeinoja tuomioistuimissa.

(ks. 40, 41, 48 ja 49 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 172/83 ja 226/83, Hoogovens Groep v. komissio, 19.9.1985, 9 kohta ja yhdistetyt asiat 146/85 ja 431/85, Diezler ym. v. EAY, 27.10.1987, 14–16 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑162/94, NMB Ranska ym. v. komissio, 5.6.1996, 37 ja 38 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T 66/01, Imperial Chemical Industries v. komissio, 25.6.2010, 197 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑72/08, Ketselidis v. komissio, 11.6.2009, 33 kohta ja asia F‑118/11, Marcuccio v. komissio, 25.2.2014, 54 kohta