Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Rüsselsheim (Германия), постъпило на 18 август 2014 г. — Sandy Siewert и др. / Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-394/14)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Rüsselsheim

Страни в главното производство

Ищци: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Ответник: Condor Flugdienst GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли извънредното обстоятелство по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламента (EО) № 261/20041 да се отнася пряко за резервирания полет?

В случай че извънредни обстоятелства, които са настъпили при осъществяване на предходните курсове, са от значение също и за по-късно осъществявания полет със същия самолет, трябва ли необходимите мерки, които следва да се вземат от осъществяващия полета въздушен превозвач по член 5, параграф 3 от Регламента, да бъдат насочени единствено към предотвратяването на извънредните обстоятелства или също и към избягването на по-голямото закъснение?

Следва ли увреждащите действия на работещи на своя отговорност трети лица, на които са възложени задачи, част от дейността на въздушния оператор, да се разглеждат като извънредни обстоятелства по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламента?

Ако отговорът на третия въпрос е утвърдителен, за преценката от значение ли е обстоятелството от кого (от въздушния превозвач, от летищния оператор и т.н.) третото лице е получило съответното възлагане?

____________

1 Регламент (ЕО) на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).