Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 18. augusta 2014 – Sandy Siewert a i./Condor Flugdienst GmbH

(vec C-394/14)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Rüsselsheim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciálne otázky

Musia sa mimoriadne okolnosti v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/20041 vzťahovať priamo na rezervovaný let?

V prípade, že sú mimoriadne okolnosti, ktoré nastanú pri predchádzajúcich letoch, relevantné pre neskorší let: musia sa primerané opatrenia, ktoré majú prijať prevádzkujúce letecké spoločnosti, podľa článku 5 ods. 3 nariadenia vzťahovať len na zabránenie mimoriadnym okolnostiam alebo aj na odvrátenie dlhšieho meškania?

Majú sa zásahy tretích osôb, ktoré konajú na vlastnú zodpovednosť a na ktoré boli prenesené úlohy patriace k prevádzke leteckej spoločnosti, považovať za mimoriadne okolnosti v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia?

V prípade kladnej odpovede na tretiu otázku: je pri posúdení relevantné, kto poveril tretiu osobu (letecká spoločnosť, prevádzkovateľ letiska a pod.)?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.