Language of document : ECLI:EU:C:2013:667

Решение на Съда (осми състав) от 17 октомври 2013 г. — Комисия/Италия

(Дело C‑344/12)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Италианската република в полза на Alcoa Trasformazioni — Решение 2010/460/EО на Комисията, с което се установява несъвместимостта на тази помощ и се разпорежда нейното възстановяване — Липса на изпълнение в предоставения срок“

1.                     Помощи, предоставяни от държавите — Възстановяване на неправомерна помощ — Задължение — Задължение за незабавно и ефективно изпълнение на решението на Комисията (член 108, параграф 2 ДФЕС и член 288 ДФЕС; член 14, параграф 3 от Регламент № 659/1999 на Съвета) (вж. точки 37—40 и 47)

2.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Неспазване на решение на Комисията, свързано с държавна помощ — Задължение за възстановяване на предоставените помощи — Референтен срок — Срок, определен от Комисията в неизпълненото решение или впоследствие (член 108, параграф 2, втора алинея ДФЕС и член 288 ДФЕС) (вж. точки 41 и 42)

3.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Неспазване на задължението за възстановяване на незаконните помощи — Основания на защитата — Абсолютна невъзможност за изпълнение — Критерии за преценка — Трудности при изпълнението — Задължение за държавата членка да предприеме истински действия по отношение на разглежданите предприятия и да предложи на Комисията алтернативни решения, позволяващи преодоляване на тези трудности — Задължение на Комисията и на държавата членка в случай на трудности при изпълнението да сътрудничат в търсенето на решение при спазване на Договора — Неприемане в предписаните срокове на мерки, необходими за възстановяване на обявената за незаконна помощ от получателите — Неизпълнение на задължения (член 4, параграф 3 ДЕС; член 108, параграф 2 ДФЕС и член 288, алинея 4 ДФЕС; член 14, параграф 3 от Регламент № 659/1999 на Съвета) (вж. точки 48—51 и 55 и диспозитива)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане на необходимите мерки за съобразяване с членове 2, 3 и 4 от Решение C(2009) 8112 окончателен на Комисията от 19 ноември 2009 година относно държавна помощ C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) и държавна помощ C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), приведени в действие от Италианската република в полза на Alcoa Trasformazioni srl, както и нарушение на член 288 от ДФЕС

Диспозитив

1)

Като не е предприела в предвидените срокове всички необходими мерки за възстановяване от получателя на държавната помощ, обявена за незаконна и несъвместима с общия пазар в член 1 от Решение 2010/460/ЕО на Комисията от 19 ноември 2009 година относно държавна помощ C 38/A/04 (ex NN 58/04) и C 36/B/06 (ex NN 38/06), приведени в действие от Италия в полза на Alcoa Trasformazioni, Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 2 и 3 от това решение.

2)

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.