Language of document : ECLI:EU:C:2013:667

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. října 2013 – Komise v. Itálie

(Věc C‑344/12)

„Nesplnění povinnosti státem – Státní podpory – Podpora poskytnutá Italskou republikou společnosti Alcoa Trasformazioni – Rozhodnutí Komise 2010/460/ES, kterým se konstatuje neslučitelnost této podpory a nařizuje se její vrácení – Nesplnění povinnosti ve stanovené lhůtě“

1.                     Podpory poskytované státy – Navrácení protiprávní podpory – Povinnost – Povinnost okamžitě a účinně vykonat rozhodnutí Komise (Článek 108 odst. 2 SFEU a 288 SFEU; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 14 odst. 3) (viz body 37–40, 47)

2.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Nesplnění rozhodnutí Komise týkajícího se státní podpory – Povinnost navrátit poskytnuté podpory – Referenční doba – Lhůta stanovená Komisí v nevykonaném či pozdějším rozhodnutí (Článek 108 odst. 2 druhá pododstavec SFEU a čl. 288 SFEU) (viz body 41, 42)

3.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Nesplnění povinnosti navrátit poskytnuté podpory – Důvody pro obhajobu – Absolutní nemožnost výkonu – Kritéria pro posouzení – Obtíže při výkonu – Povinnost členského státu podniknout skutečné kroky ve vztahu k dotyčnému podniku a navrhnout Komisi alternativní řešení umožňující překonat takové obtíže – Povinnost Komise a členského státu spolupracovat v případě problémů s výkonem při hledání řešení v souladu se smlouvou – Nepřijetí opatření nezbytných k vrácení podpory, která byla prohlášena za protiprávní, od příjemců ve stanovené lhůtě – Nesplnění povinnosti (Článek 4 odst. 3 SEU; čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 288 čtvrtý pododstavec SFEU; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 14 odst. 3) (viz body 48–51, 55 a výrok)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí opatření nezbytných k dosažení souladu s články 2, 3 a 4 rozhodnutí Komise C (2009) 8112 final ze dne 19. listopadu 2009 o státních podporách C 38/A/04 (ex NN 58/04) a C 36/B/06 (ex NN 38/06), které Itálie poskytla ve prospěch společnosti Alcoa Trasformazioni, jakož i porušení článku 288 SFEU

Výrok

1)

Italská republika tím, že ve stanovené lhůtě nepřijala všechna opatření nezbytná k vrácení státní podpory, jež byla prohlášena za protiprávní a neslučitelnou se společným trhem v článku 1 rozhodnutí Komise 2010/460/ES ze dne 19. listopadu 2009 o státních podporách C 38/A/04 (ex NN 58/04) a C 36/B/06 (ex NN 38/06), které Itálie poskytla ve prospěch společnosti Alcoa Trasformazioni, od příjemce této podpory, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 2 a 3 tohoto rozhodnutí.

2)

Italské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.