Language of document : ECLI:EU:C:2013:667

Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 17.10.2013 – komissio vastaan Italia

(asia C‑344/12)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Valtiontuet – Italian tasavallan Alcoa Trasformazionille myöntämä tuki – Komission päätös 2010/460/EY, jossa tämä tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä – Määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti

1.                     Valtiontuki – Sääntöjenvastaisen tuen takaisin periminen – Velvollisuus – Velvollisuus panna komission päätös välittömästi ja tehokkaasti täytäntöön (SEUT 108 artiklan 2 kohta ja SEUT 288 artikla; neuvoston asetuksen N:o 659/1999 14 artiklan 3 kohta) (ks. 37–40 ja 47 kohta)

2.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Valtiontukea koskevan komission päätöksen noudattamatta jättäminen – Velvollisuus periä takaisin myönnetyt tuet – Viitemääräaika – Komission täytäntöön panematta jääneessä päätöksessä tai sen jälkeen asettama määräaika (SEUT 108 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ja SEUT 288 artikla) (ks. 41 ja 42 kohta)

3.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Sääntöjenvastaisen tuen takaisinperintävelvollisuuden noudattamatta jättäminen – Puolustautumisperusteet – Täytäntöönpanon täydellinen mahdottomuus – Arviointiperusteet – Täytäntöönpanon vaikeus – Jäsenvaltion velvollisuus ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin kyseisten yritysten osalta ja ehdottaa komissiolle vaihtoehtoisia ratkaisuja tällaisten vaikeuksien voittamiseksi – Komission ja jäsenvaltion velvollisuus tehdä yhteistyötä perustamissopimusta noudattavan ratkaisun löytämiseksi siinä tapauksessa, että täytäntöönpanossa on vaikeuksia – Tarvittavia toimenpiteitä sääntöjenvastaiseksi todetun tuen perimiseksi takaisin tuensaajilta ei ole toteutettu asetetussa määräajassa – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen (SEU 4 artiklan 3 kohta; SEUT 108 artiklan 2 kohta ja SEUT 288 artiklan neljäs kohta; neuvoston asetuksen N:o 659/1999 14 artiklan 3 kohta) (ks. 48–51 ja 55 kohta sekä tuomiolauselma)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Valtiontuista nro C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) ja nro C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), jotka Italia on toteuttanut Alcoa Trasformazioni srl:n hyväksi, 19.11.2009 tehdyn komission päätöksen K(2009) 8112 lopullinen 2, 3 ja 4 artiklan noudattamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen ja SEUT 288 artiklan rikkominen

Ratkaisu

1)

Italian tasavalta ei ole noudattanut valtiontuista C 38/A/04 (ex NN 58/04) ja C 36/B/06 (ex NN 38/06), jotka Italia on toteuttanut Alcoa Trasformazionin hyväksi, tehdyn komission päätöksen 2010/460/EY 2 ja 3 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut asetetussa määräajassa kaikkia toimenpiteitä periäkseen tuensaajalta takaisin valtiontuen, joka todettiin tämän päätöksen 1 artiklassa lainvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

2)

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.