Language of document : ECLI:EU:C:2013:667

2013 m. spalio 17 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas
Komisija prieš Italiją

(Byla C‑344/12)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Valstybės pagalba – Italijos Respublikos pagalba Alcoa Trasformazioni – Komisijos sprendimas 2010/460/EB, kuriuo ši pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją susigrąžinti– Neįvykdymas per nustatytą terminą

1.                     Valstybių teikiama pagalba – Neteisėtos pagalbos susigrąžinimas – Pareiga – Pareiga nedelsiant ir faktiškai vykdyti Komisijos sprendimą (SESV 108 straipsnio 2 dalis ir SESV 288 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 14 straipsnio 3 dalis) (žr. 37–40, 47 punktus)

2.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos nesilaikymas – Pareiga susigrąžinti suteiktą pagalbą – Referencinis terminas – Neįvykdytame sprendime arba vėliau Komisijos nustatytas terminas (SESV 108 straipsnio 2 dalies antra pastraipa ir SESV 288 straipsnis) (žr. 41, 42 punktus)

3.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Pareigos susigrąžinti neteisėtą pagalbą nevykdymas – Gynybos priemonės – Absoliutus negalėjimas vykdyti – Vertinimo kriterijai – Įvykdymo sunkumai – Valstybės narės pareiga imtis realių veiksmų dėl atitinkamų įmonių ir pasiūlyti Komisijai alternatyvius sprendimus, kaip įveikti tokius sunkumus – Komisijos ir valstybės narės pareiga, esant įvykdymo sunkumų, bendradarbiauti ieškant su Sutartimi suderinamo sprendimo – Priemonių, būtinų susigrąžinti neteisėta pripažintą pagalbą iš jos gavėjų, nesiėmimas per nustatytus terminus – Įsipareigojimų neįvykdymas (ESS 4 straipsnio 3 dalis; SESV 108 straipsnio 2 dalis ir SESV 288 straipsnio ketvirta pastraipa; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 14 straipsnio 3 dalis) (žr. 48–51, 55 punktus ir rezoliucinę dalį)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Nuostatų, reikalingų įvykdyti 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimo C(2009) 8112 galutinis dėl valstybės pagalbos C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) ir C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), kurią Italijos Respublika suteikė Alcoa Trasformazioni srl, 2–4 straipsnius, nepriėmimas ir SESV 288 straipsnio pažeidimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nesiėmusi visų reikalingų priemonių susigrąžinti iš gavėjo valstybės pagalbos, kuri 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimo 2010/460/EB dėl valstybės pagalbos priemonių C 38/A/04 (ex NN 58/04) ir C 36/B/06 (ex NN 38/06), kurias Italija įgyvendino Alcoa Trasformazioni atžvilgiu, 1 straipsniu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius

2.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.