Language of document :

Иск, предявен на 4 август 2014 г. — Gascogne Sack Deutschland и Gascogne/Съд на Европейския съюз

(Дело T-577/14)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Вийда, Германия), и Gascogne (Сан-Пол-ле-Дакс, Франция) (представители: F. Puel и E. Durand, адвокати)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да установи извъндоговорната отговорност на Европейския съюз, възникнала в резултат на производството пред Общия съд, проведено в противоречие с изискванията за решаване на делото в разумен срок,

Поради това,

–    да осъди Европейския съюз да им заплати съответстващо и пълно обезщетение на претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразното поведение на Съюза, които съответстват на следните суми, заедно с компенсаторни и мораторни лихви по определената от Европейската централна банка по отношение на нейните основни операции за рефинансиране ставка, увеличена с два процентни пункта, считано от датата на предявяване на исковата молба:

1 193 467 EUR обезщетение за загубите, претърпени от плащането на допълнителна законна лихва върху номинала на санкцията извън рамките на разумния срок,

187 571 EUR обезщетение за загубите, претърпени от допълнителното плащане на банкова гаранция извън рамките на разумния срок,2 000 000 EUR обезщетение за пропуснатите ползи и/или за загубите, претърпени поради „състоянието на несигурност“, и500 000 EUR обезщетение за неимуществени вреди,–    при условията на евентуалност, ако се прецени, че размерът на претърпените вреди следва да бъде обект на нова оценка, да разпореди извършването на експертиза в съответствие с член 65, буква г), член 66, параграф 1 и член 70 от Процедурния правилник на Общия съд,–    във всички споменати случаи, да осъди Европейския съюз да заплати разноските по настоящото производство.Правни основания и основни доводиВ подкрепа на иска си ищците посочват едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз, в резултат на прекомерната продължителност на производств

ото пред Общия съд и поради това на нарушението на тяхното основно право делото им да бъде разгледано в разумен срок.