Language of document :

4. augustil 2014 esitatud hagi – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne versus Euroopa Kohus

(kohtuasi T-577/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Saksamaa) ja Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid F. Puel ja E. Durand)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tuvastada Euroopa Liidu lepinguväline vastutus asjaolu eest, et Üldkohtu menetluses ei järgitud lahendi mõistliku aja jooksul tegemise nõuet;

ning seetõttu

–    mõista Euroopa Liidult välja asjakohane hüvitis, mis kataks hagejatel liidu õigusvastase tegevuse tagajärjel tekkinud kogu varalise ja mittevaralise kahju, mis vastab alltoodud summadele ja millele alates hagi esitamise kuupäevast lisanduvad intress ja viivis määras, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma peamiste refinantseerimistoimingute suhtes, suurendatuna kahe protsendipunkti võrra:

–    1.193.467 eurot kahju eest, mis on tekkinud sanktsiooni nominaalsummalt arvutatud seadusjärgse intressi maksmise tõttu ebamõistlikult pika aja jooksul;

–    187.571 eurot kahju eest, mis on tekkinud pangagarantii eest täiendavate maksete tegemise tõttu ebamõistlikult pika aja jooksul;

–    2.000.000 eurot ebakindluse tõttu saamata jäänud tulu ja/või tekkinud kahju eest; ja

500.000 eurot mittevaralise kahju eest;

teise võimalusena, kui kohus leiab, et tekkinud kahju suurus tuleb uuesti hinnata, määrata ekspertiis vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 65 punktile d, artikli 66 lõikele 1 ja artiklile 70;

igal juhul mõista käesoleva menetluse kulud välja Euroopa Liidult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad üheainsa väite, mille kohaselt on Üldkohtus toimunud menetluse ülemäärase pikkuse tõttu rikutud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teist lõiku ja seeläbi hagejate põhiõigust asja arutamisele mõistliku aja jooksul.