Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2014 r. – Gascogne Sack Deutschland i Gascogne przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa T-577/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Niemcy) i Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Francja) (przedstawiciele: adwokaci F. Puel i E. Durand)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Żądania

Strony skarżące wnoszą do Sądu o:

stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności Unii Europejskiej na podstawie postępowania przed Sądem, który nie przestrzegał wymogów związanych z zachowaniem rozsądnego terminu do wydania orzeczenia;

w konsekwencji,

zasądzenie od Unii Europejskiej zapłaty stosownego i pełnego odszkodowania za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez skarżące w wyniku bezprawnego działania Unii, odpowiadającego następującym kwotom, powiększonego o odsetki za opóźnienie i odsetki za zwłokę według stawki stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansowych, powiększonej o dwa punkty procentowe, od daty wniesienia skargi:

–    1 193 467 EUR tytułem strat poniesionych w wyniku zapłaty dodatkowych odsetek ustawowych zastosowanych do nominalnej wysokości sankcji po upływie rozsądnego terminu;

–    187 571 EUR tytułem strat poniesionych w wyniku zapłaty dodatkowych kwot gwarancji bankowej po upływie rozsądnego terminu;–    2 000 000 EUR tytułem utraconych zysków lub strat poniesionych w wyniku „niepewności”; oraz500 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej;tytułem ewentualnym, gdyby uznano za konieczne ponowne oszacowanie wysokości poniesionej szkody, zarządzenie zasięgnięcia opinii biegłego zgodnie z art. 65 lit. d), art. 66 § l oraz art. 70 regulaminu postępowania przed Sądem;w każdym wypadku obciążenie Unii Europejskiej kosztami niniejszego postępowania.Zarzuty i główne argumenty Na poparcie skargi strony skarżące podnoszą jeden zarzut oparty na naruszeniu art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z powodu przewlekłości postępowania przed Sądem, a tym samym naruszenie ich prawa podstawowego do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie.