Language of document : ECLI:EU:C:2013:613

Byla C‑509/11

ÖBB-Personenverkehr AG

(Verwaltungsgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 – Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos – 17 straipsnis – Keleivio bilieto kainos kompensavimas vėlavimo atveju – Nekompensavimas force majeure atveju – Priimtinumas – 30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa – Nacionalinės įstaigos, atsakingos už šio reglamento taikymą, įgaliojimai – Galimybė įpareigoti geležinkelių vežėją pakeisti kompensavimo keleiviams sąlygas“

Santrauka – 2013 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1.        Transportas – Geležinkelių transportas – Reglamentas Nr. 1371/2007 – Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos – Keleivio bilieto kainos kompensavimas vėlavimo atveju – Nekompensavimas dėl force majeure atvejo arba dėl vienos iš Vienodųjų taisyklių (CIV) 32 straipsnio 2 dalyje išvardytų priežasčių – Nepriimtinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1371/2007 17 straipsnis ir I priedo 32 straipsnio 2 dalis)

2.        Transportas – Geležinkelių transportas – Reglamentas Nr. 1371/2007 – Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos – Nacionalinės įstaigos, paskirtos būti atsakinga už Reglamento Nr. 1371/2007 taikymą, įgaliojimai – Galimybė įpareigoti geležinkelių vežėją pakeisti kompensavimo keleiviams sąlygas, nesant nacionalinės teisės normos šiuo klausimu – Nepriimtinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1371/2007 30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa)

1.        Reglamento Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad geležinkelio įmonė neturi teisės į savo bendrąsias vežimo sąlygas įtraukti nuostatos, pagal kurią ji atleidžiama nuo pareigos sumokėti kompensaciją už bilieto kainą vėlavimo atveju, jei vėluojama dėl force majeure arba dėl vienos iš 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu, Vienodųjų tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisyklių (CIV) 32 straipsnio 2 dalyje išvardytų priežasčių.

Šiuo klausimu Reglamento Nr. 1371/2007 17 straipsnyje numatyta kompensacija skirta kompensuoti sumą, kurią keleivis kaip atlygį sumokėjo už paslaugą, galiausiai taip ir nesuteiktą, kaip numatyta vežimo sutartyje. Be to, tai yra fiksuoto ir standartinio pobūdžio finansinės kompensacijos forma, skirtingai nuo Vienodųjų taisyklių (CIV) 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų atsakomybės taisyklių, pagal kurias reikalaujama atskiro patirtos žalos vertinimo.

Taigi, kadangi minėtų nuostatų tikslas ir įgyvendinimo metodai yra skirtingi, kompensavimo taisyklės, kurias Sąjungos teisės aktų leidėjas nustatė Reglamento Nr. 1371/2007 17 straipsnyje, negali būti tapatinamos su Vienodųjų taisyklių (CIV) 32 straipsnio 1 dalyje nustatytomis geležinkelių vežėjo atsakomybės taisyklėmis. Vienodųjų taisyklių (CIV) 32 straipsnio 2 dalyje numatyti vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindai negali būti laikomi taikytinais pagal Reglamento Nr. 1371/2007 17 straipsnį.

(žr. 38, 39, 42, 52 punktus ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

2.        Reglamento Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad nacionalinė įstaiga, paskirta būti atsakinga už šio reglamento taikymą, nesant nacionalinės teisės normos šiuo klausimu, neturi teisės geležinkelio įmonei, kurios bilieto kainos kompensavimo sąlygos neatitinka šio reglamento 17 straipsnyje nurodytų kriterijų, nustatyti konkretaus tų kompensavimo sąlygų turinio.

Reglamento Nr. 1371/2007 30 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, jog tam, kad ji būtų įgyvendinta, valstybės narės turi priimti taikymo priemones, kuriomis būtų nustatyti nacionalinės kontrolės įstaigos įgaliojimai.

Todėl Reglamento Nr. 1371/2007 30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa neturėtų būti aiškinama taip, kad ji yra teisinis pagrindas, suteikiantis nacionalinėms įstaigoms galimybę nustatyti geležinkelio įmonėms konkretų jų sutarčių sąlygų, susijusių su kompensavimo sąlygomis, turinį.

(62, 63, 66 punktus ir rezoliucinės dalies 1 punktą)