Language of document : ECLI:EU:C:2013:613

Lieta C‑509/11

ÖBB-Personenverkehr AG

(Verwaltungsgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Regula (EK) Nr. 1371/2007 – Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi – 17. pants – Biļešu cenas kompensācija kavēšanās gadījumā – Izslēgšana nepārvaramas varas gadījumā – Pieļaujamība – 30. panta 1. punkta pirmā daļa – Valsts struktūras, kurai ir jānodrošina šīs regulas izpilde, pilnvaras – Iespēja dzelzceļa pārvadātājam uzlikt pienākumu grozīt kompensācijas pasažieriem nosacījumus

Kopsavilkums – Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 26. septembra spriedums

1.        Transports – Dzelzceļa transports – Regula Nr. 1371/2007 – Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi – Biļešu cenas kompensācija kavēšanās gadījumā – Izslēgšana nepārvaramas varas gadījumā vai vienā no gadījumiem, kas uzskaitīti CIV vienoto noteikumu 32. panta 2. punktā – Nepieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1371/2007 17. pants un I pielikuma 32. panta 2. punkts)

2.        Transports – Dzelzceļa transports – Regula Nr. 1371/2007 – Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi – Valsts struktūras, kurai ir jānodrošina Regulas Nr. 1371/2007 izpilde, pilnvaras – Iespēja dzelzceļa pārvadātājam uzlikt pienākumu grozīt kompensācijas pasažieriem nosacījumus, neesot valsts tiesību normai šajā sakarā – Nepieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1371/2007 30. panta 1. punkta pirmā daļa)

1.        Regulas Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nav tiesīgs savos vispārējos pārvadājumu noteikumos iekļaut klauzulu, saskaņā ar kuru tas ir atbrīvots no sava pienākumu sniegt biļešu cenas kompensāciju kavēšanās dēļ, ja šo kavēšanos ir izraisījis nepārvaramas varas gadījums vai kāds no 1980. gada 9. maija Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu, Vienoto noteikumu attiecībā uz pasažieru un bagāžas starptautisko dzelzceļa pārvadājuma līgumu 32. panta 2. punktā uzskaitītajiem cēloņiem.

Šajā ziņā kompensācija, kas paredzēta Regulas Nr. 1371/2007 17. pantā un kas tiek aprēķināta, pamatojoties uz transporta biļetes cenu, domāta, lai kompensētu cenu, ko pasažieris samaksājis par pakalpojumu, kas galu galā nav sniegts saskaņā ar pārvadājuma līgumu. Turklāt runa ir par finanšu kompensācijas, kurai ir iepriekš noteikts un standartizēts raksturs, formu atšķirībā no atbildības sistēmas, kas paredzēta minēto vienoto noteikumu 32. panta 1. punktā un kas ietver ciesto zaudējumu individuālu izvērtēšanu.

Līdz ar to, tā kā iepriekš minēto tiesību normu īstenošanas mērķis un kārtība ir atšķirīgi, kompensēšanas sistēma, ko Savienības likumdevējs ir paredzējis saskaņā ar Regulas Nr. 1371/2007 17. pantu, nevar tikt pielīdzināta dzelzceļa pārvadātāja atbildības sistēmai saskaņā ar CIV vienoto noteikumu 32. panta 1. punktu. Pārvadātāja atbrīvošanas no atbildības pamati, kas paredzēti CIV vienoto noteikumu 32. panta 2. punktā, nevar tikt uzskatīti par piemērojamiem Regulas Nr. 1371/2007 17. panta ietvaros.

(sal. ar 38., 39., 42., 52. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

2.        Regulas Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 30. panta 1. punkta pirmā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka par šīs regulas izpildi atbildīgā valsts struktūra nav tiesīga, nepastāvot valsts tiesību normai par to, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kura kompensācijas noteikumi attiecībā uz biļetes cenas kompensēšanu neatbilst minētās regulas 17. pantā paredzētajiem kritērijiem, saistošā veidā noteikt minēto noteikumu konkrēto saturu.

Regulas Nr. 1371/2007 30. panta 1. punktā ir pieprasīts, lai tā realizēšanai dalībvalstis veiktu piemērošanas pasākumus, ar kuriem tiek definētas valsts kontroles struktūras pilnvaras.

Tādēļ Regulas Nr. 1371/2007 30. panta 1. punkta pirmā daļa nevar tikt interpretēta kā tāda, kas ir juridiskais pamats, kurš valsts struktūrām ļauj noteikt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem to līgumu klauzulu, kas attiecas uz kompensācijas noteikumiem, konkrēto saturu.

(sal. ar 62., 63., 66. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)