Language of document : ECLI:EU:C:2013:613

Vec C‑509/11

ÖBB‑Personenverkehr AG

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Verwaltungsgerichtshof)

„Nariadenie (ES) č. 1371/2007 – Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave – Článok 17 – Náhrada ceny prepravného dokladu v prípade meškania – Vylúčenie v prípade vyššej moci – Prípustnosť – Článok 30 ods. 1 prvý pododsek – Právomoci vnútroštátneho orgánu povereného vykonávaním tohto nariadenia – Možnosť nariadiť železničnému prepravcovi zmenu jeho podmienok poskytovania náhrad cestujúcim“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. septembra 2013

1.        Doprava – Železničná doprava – Nariadenie č. 1371/2007 – Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave – Náhrada ceny cestovného dokladu v prípade meškania – Vylúčenie z dôvodu vyššej moci alebo z niektorého z dôvodov vymenovaných v článku 32 ods. 2 jednotných právnych predpisov CIV – Neprípustnosť

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007, článok 17 a príloha I, článok 32 ods. 2)

2.        Doprava – Železničná doprava – Nariadenie č. 1371/2007 – Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave – Právomoci vnútroštátneho orgánu povereného vykonávaním nariadenia č. 1371/2007 – Možnosť nariadiť železničnému prepravcovi zmenu jeho podmienok poskytovania náhrad cestujúcim v prípade neexistencie takého ustanovenia vo vnútroštátnom práve – Neprípustnosť

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007, článok 30 ods. 1 prvý pododsek)

1.        Článok 17 nariadenia č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave sa má vykladať v tom zmysle, že železničný podnik nemá právo začleniť do svojich všeobecných prepravných podmienok ustanovenie, podľa ktorého je jeho povinnosť poskytnúť náhradu ceny cestovného dokladu vylúčená v prípade meškania spôsobeného vyššou mocou alebo v jednom z prípadov vymenovaných v článku 32 ods. 2 Jednotných právnych predpisov pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z 9. mája 1980, zmeneného a doplneného Vilniuskym protokolom z 3. júna 1999.

V tejto súvislosti platí, že cieľom poskytnutia náhrady upravenej v článku 17 nariadenia č. 1371/2007 je odškodniť cestujúceho za cenu, ktorú cestujúci zaplatil za službu, ktorá v konečnom dôsledku nebola poskytnutá v súlade s prepravnou zmluvou. Ide tu o istú formu paušálnej a štandardizovanej finančnej náhrady, ktorá sa líši od režimu zodpovednosti upraveného v článku 32 ods. 1 jednotných právnych predpisov CIV, ktorý si vyžaduje individuálne posúdenie spôsobenej škody.

Vzhľadom na to, že účel a vykonávanie uvedených pravidiel sa líši, režim poskytovania náhrad stanovený normotvorcom Únie podľa článku 17 nariadenia č. 1371/2007 nemožno zamieňať s režimom zodpovednosti železničného prepravcu podľa článku 32 ods. 1 jednotných právnych predpisov CIV. Dôvody vylúčenia zodpovednosti prepravcu stanovené v článku 32 ods. 2 jednotných právnych predpisov CIV nemožno uplatniť v rámci článku 17 nariadenia č. 1371/2007.

(pozri body 38, 39, 42, 52, bod 2 výroku)

2.        Článok 30 ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny orgán zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia nie je oprávnený v prípade neexistencie takého ustanovenia vo vnútroštátnom práve záväzne nariadiť železničnému podniku, ktorého podmienky náhrady ceny prepravného dokladu nie sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 17 tohto nariadenia, konkrétny obsah týchto podmienok.

Článok 30 ods. 1 nariadenia č. 1371/2007 pre svoje vykonávanie vyžaduje, aby členské štáty prijali vykonávacie predpisy, v ktorých definujú právomoci vnútroštátneho kontrolného orgánu.

Článok 30 ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 1371/2007 preto nemožno vykladať tak, že predstavuje právny základ, ktorý vnútroštátnym orgánom umožňuje, aby nariadili železničným podnikom konkrétny obsah ich zmluvných podmienok týkajúcich sa poskytovania náhrad.

(pozri body 62, 63, 66, bod 1 výroku)