Language of document : ECLI:EU:C:2013:613

Zadeva C‑509/11

ÖBB-Personenverkehr AG

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof)

„Uredba (ES) št. 1371/2007 – Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu – Člen 17 – Nadomestilo cene vozovnice za prevoz v primeru zamude – Izključitev zaradi višje sile – Dopustnost – Člen 30(1), prvi pododstavek – Pristojnosti nacionalnega organa, ki je odgovoren za izvrševanje te uredbe – Možnost, da se prevozniku v železniškem prometu naloži sprememba pogojev za plačilo nadomestila potnikom“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. septembra 2013

1.        Promet – Železniški promet – Uredba št. 1371/2007 – Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu – Nadomestilo cene vozovnice za prevoz v primeru zamude – Izključitev zaradi višje sile ali enega od razlogov, ki so našteti v členu 32(2) Enotnih pravil CIV – Nedopustnost

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1371/2007, člen 17, in Priloga I k tej uredbi, člen 32(2))

2.        Promet – Železniški promet – Uredba št. 1371/2007 – Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu – Pristojnosti nacionalnega organa, ki je odgovoren za izvrševanje Uredbe št. 1371/2007 – Možnost, da se prevozniku v železniškem prometu naloži sprememba pogojev za plačilo nadomestila potnikom, če ni nacionalne določbe, ki bi tako možnost določala – Nedopustnost

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1371/2007, člen 30(1), prvi odstavek)

1.        Člen 17 Uredbe št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu je treba razlagati tako, da prevoznik v železniškem prometu v svoje splošne pogoje prevoza ni upravičen vključiti določbe, s skladu s katero je oproščen obveznosti plačila nadomestila cene prevoza za primer zamude, kadar je mogoče to zamudo pripisati višji sili ali enemu od razlogov, ki so našteti v členu 32(2) Enotnih pravil za pogodbe v mednarodnem železniškem prevozu potnikov in prtljage (CIV) h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999.

V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je Plačilo nadomestila iz člena 17 Uredbe št. 1371/2007, ki je izračunano na podlagi cene transportne vozovnice, namenjeno nadomestilu cene, ki jo je potnik plačal za storitev, ki na koncu ni bila izvedena v skladu s prevozno pogodbo. Gre za obliko enotnega in standardiziranega finančnega nadomestila, medtem ko obsega sistem odgovornosti iz člena 32(1) teh enotnih pravil posamično oceno nastale škode.

Ker imata zgoraj navedeni določbi različen namen in način izvedbe, sistema nadomestila, ki ga je zakonodajalec Unije določil v členu 17 Uredbe št. 1371/2007, ni mogoče izenačiti s sistemom odgovornosti, ki jo ima prevoznik v železniškem prometu na podlagi člena 32(1) Enotnih pravil CIV. Ni mogoče šteti, da se razlogi za oprostitev odgovornosti prevoznika iz člena 32(2) Enotnih pravil CIV uporabljajo v okviru člena 17 Uredbe št. 1371/2007.

(Glej točke 38, 39, 42 in 52 ter točko 2 izreka.)

2.        Člen 30(1), prvi pododstavek, Uredbe (ES) št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu je treba razlagati tako, da nacionalni organ, ki je odgovoren za izvrševanje te uredbe, prevozniku v železniškem prometu, katerega pogoji za nadomestilo cene vozovnice niso usklajeni z merili, določenimi v členu 17 navedene uredbe, če ni nacionalne določbe, ki bi tako možnost določala, ne more predpisati obvezne vsebine teh pogojev.

Države članice morajo za izvedbo člena 30(1) Uredbe št. 1371/2007 sprejeti izvedbene ukrepe za določitev pooblastil, ki jih ima nacionalni nadzorni organ.

Zato člena 30(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 1371/2007 ni mogoče razlagati kot pravne podlage, ki nacionalnim organom omogoča, da prevoznikom v železniškem prometu naložijo obvezno vsebino njihovih pogodbenih določb za plačilo nadomestila.

(Glej točke 62, 63 in 66 ter točko 1 izreka.)