Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 september 2014 – Ojamaa / Parlement

(Zaak F-37/14)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Tot aanstelling bevoegd gezag – Bezwarend besluit – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Pritt Ojamaa (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Ecker en N. Chemaï, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Parlement om niet de overdracht van 16 in 2012 niet-opgenomen verlofdagen naar 2013 toe te staan, nadat verzoeker wegens een ernstige ziekte langdurig met verlof was geweest

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Ojama zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

____________

____________

1 PB C 184 van 16.6.2014, blz. 47.