Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2014 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-77/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: S. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie braku zastosowania art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników, zmienionego art. 1, 67 lit. d) rozporządzenia nr 1023/2013 w zakresie, w jakim wprowadza związek między przyznaniem zwrotu kosztów przewidzianym w tym przepisie a statusem osoby oddelegowanej z państwa pochodzenia lub takiej, która z tego państwa wyjechała oraz stwierdzenie nieważności przyjętych przez Radę w dniu 1 stycznia 2014 r. ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia wprowadzających ten sam związek.Żądania strony skarżącejStwierdzenie, że na podstawie art. 277 TFUE nie znajduje zastosowania art. 1, 67) lit. d) rozporządzenia nr 1023/2013 w zakresie, w jakim uzależnia przewidziany w art. 7 załącznika VII do regulaminu pracowniczego zwrot kosztów corocznych podróży od warunku oddelegowania z państwa pochodzenia lub wyjazdu z niego;Stwierdzenie nieważności art. 1 ogólnych przepisów wykonawczych z dnia 1 stycznia 2014 r. w zakresie, w jakim uzależnia przewidziany w art. 7 załącznika VII do regulaminu pracowniczego zwrot kosztów corocznych podróży od warunku oddelegowania z państwa pochodzenia lub wyjazdu z niego;obciążenie Rady kosztami postępowania.