Language of document : ECLI:EU:F:2014:53

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

9 päivänä huhtikuuta 2014

Asia F‑87/13

Philippe Colart ym.

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Henkilöstön edustajat – Puitesopimus parlamentin ja toimielimen ammattijärjestöjen tai ammattialajärjestöjen välillä – Ammattiyhdistyksen hallitus – Hallitukseen kuuluvien henkilöiden legitimiteetin ja henkilöllisyyden riitauttaminen ammattiyhdistyksen sisällä – Oikeus toimielimen ammattiyhdistyksen käyttöön asettamaan sähköpostijärjestelmään – Toimielimen kieltäytyminen antamasta uudelleen oikeudet ja/tai poistamasta kaikki oikeudet sähköpostijärjestelmän käyttöön – Asiavaltuus – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Philippe Colart, Jean-Marie Bras, Sven Corthout, Dominiek Decoutere, Guy Dony, Luigi Garzone, Yvonne Kemmerling-Linssen, Giovanni Manzella ja Philippe Vienne (jäljempänä kantajat) vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan parlamentin pääsihteerin kesäkuussa 2013 tekemän päätöksen, joka koskee Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens -ammattiyhdistyksen (jäljempänä SAFE) sähköpostin käyttöoikeuksien uudelleenjakamista, sekä korvaamaan kaikki tästä päätöksestä heille aiheutuneet vahingot.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Philippe Colart, Jean-Marie Bras, Sven Corthout, Dominiek Decoutere, Guy Dony, Luigi Garzone, Yvonne Kemmerling-Linssen, Giovanni Manzella ja Philippe Vienne vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Oikeussuojan tarve – Ammattijärjestön tai ammattialajärjestön jäsenen nostama kanne kyseisen järjestön puolustamiin yhteisiin etuihin vaikuttavasta toimenpiteestä – Oikeussuojan tarve ainoastaan siinä tapauksessa, että järjestön jäseniä estetään käyttämästä normaalisti järjestäytymisoikeuksiaan

(Henkilöstösääntöjen 24 b, 90 ja 91 artikla)

Henkilöstösääntöjen 91 artiklan perusteella nostetun kumoamiskanteen tutkittavaksi ottaminen edellyttää, että se koskee unionin ja jonkun henkilöstösäännöissä tarkoitetun henkilön välistä riitaa, jossa on kyse tälle henkilölle vastaisen toimen laillisuudesta. Kannekelpoisia toimia ovat tältä osin ainoastaan sellaiset toimenpiteet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat suoraan ja välittömästi vaikuttaa kantajan etuihin muuttaen tämän oikeusasemaa virkamiehenä tai toimihenkilönä selvästi. Henkilöstösääntöjen 24 b artiklan säännöksissä turvattua järjestäytymisvapautta koskevissa asioissa asianomaiselle virkamiehelle tai toimihenkilölle vastainen toimi, jonka osalta tällä on erikseen oikeussuojan tarve, on toimenpide, joka koskee suoraan ja välittömästi tätä virkamiestä tai toimihenkilöä tämän käyttäessä henkilöstösääntöjen 24 b artiklaan perustuvia tai toimielimen ja ammatti- tai ammattialajärjestön välisessä sopimuksessa tarkoitettuja järjestäytymisoikeuksiaan ja joka liittyy tämän henkilön ja toimielimen välisten yksittäisten työsuhteiden piiriin. Sitä vastoin toimenpide, joka vaikuttaa suoraan ainoastaan tämän järjestön puolustamiin yhteisiin etuihin sen suhteissa kyseiseen toimielimeen, ei ole sellainen kannekelpoinen toimi, josta virkamies tai toimihenkilö voisi nostaa erikseen kanteen.

Euroopan parlamentin sekä ammattijärjestöjen ja ammattialajärjestöjen välisen puitesopimuksen 14 artiklassa annetaan kyseisille järjestöille mahdollisuus käyttää asianomaisissa yksiköissä käytettävissä olevien mahdollisuuksien rajoissa parlamentin pääsihteeristön jakelua ja audiovisuaalista viestintää koskevia välineitä, muun muassa sähköpostia, puitesopimuksen soveltamiseen liittyvään toimintaan ja tästä toiminnasta tiedottamiseen henkilöstölle. Siinä ei itsessään anneta näiden järjestöjen jäseninä oleville virkamiehille tai toimihenkilöille – silloinkaan kun nämä toimivat puitesopimuksen 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetuissa jäsenten kokouksen valitsemissa toimeenpanoelimissä – erillistä oikeutta saada käyttää näitä kyseisten järjestöjen käyttöön annettuja resursseja. Näin ollen päätös kieltäytyä poistamasta väliaikaisesti järjestön käyttöön asetetun sähköpostijärjestelmän käyttöoikeuksia koskee suoraan ja välittömästi sen kyseiseen 14 artiklaan perustuvia oikeuksia tämän sähköpostin käyttämiseen. Tämä järjestö saattoi siten nostaa siihen asianmukaisesti valtuuttamiensa edustajien välityksellä kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi SEUT 263 artiklan nojalla tässä määräyksessä asetetussa kahden kuukauden määräajassa.

Kyseisen järjestön mahdollisesti nostama kanne kuuluu Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, minkä lisäksi esillä olevan kanteen tutkittavaksi ottaminen johtaisi siihen, että virkamiestuomioistuimen pitäisi arvioida tämän järjestön sääntömääräisissä kokouksissa ja ylimääräisissä kokouksissa tehtyjen eri päätösten lainmukaisuutta voidakseen ratkaista, onko kantajien katsottava olevan ainoita henkilöitä, jotka on valtuutettu käyttämään järjestön nimissä sähköpostia. Tällainen arviointi merkitsisi tämän järjestön sisäisten erimielisyyksien ratkaisemista, vaikka tämä kysymys, joka liittyy siihen, ovatko järjestön jäsenet noudattaneet sen sääntöjä, kuuluu kansallisten tuomioistuinten toimivaltaan, ja edellyttäisi virkamiestuomioistuimen ratkaisevan riidan, joka ei ole virkamiehen tai toimihenkilön ja hallinnon välinen, vaan järjestön jäsenten välinen sisäinen riita.

Vaikka riidanalainen päätös on voinut vaikuttaa kantajiin, se ei ole vaikuttanut heihin virkamiesten ominaisuudessa, jolloin he voisivat vedota henkilöstösääntöjen 24 b artiklassa säädettyihin oikeuksiin, erityisesti oikeuteen olla järjestön jäseniä, vaan tämän järjestön hallituksen jäsenten ominaisuudessa. Päätös ei siten ole vaikuttanut heihin virkamiehinä heidän ja parlamentin välisten yksittäisten työsuhteiden piirissä. Se on vaikuttanut ainoastaan järjestöön, jonka jäseniä kantajat ovat, siltä osin kuin se harjoittaa viestintää jäsentensä ja parlamentin henkilöstön välillä.

(ks. 38–41, 50 ja 53–59 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 175/73, Union syndicale ym. v. neuvosto, 8.10.1974, 15 ja 17 kohta; yhdistetyt asiat 193/87 ja 194/87, Maurissen ja Union syndicale v. tilintarkastustuomioistuin, 11.5.1989 ja asia C‑373/04 P, komissio v. Alvarez Moreno, 10.1.2006, 42 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑227/02, Hecq v. komissio, 31.3.2003, 15–17 kohta; asia T‑34/03, Hecq v. komissio, 6.5.2004, 58 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑199/11 P, Strack v. komissio, 13.12.2012, 127 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Virkamiestuomioistuin: asia F‑137/07, Sergio ym. v. komissio, 6.5.2009, 51, 52, 82, 83 ja 116 kohta ja asia F‑124/10, Labiri v. ETSK, 26.2.2013, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen