Language of document : ECLI:EU:F:2014:24

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

25. veljače 2014.

Predmet F‑155/12

Luis García Domínguez

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Natječaj – Obavijest o otvorenom natječaju EPSO/AD/215/11 – Neuvrštavanje na rezervni popis – Obrazloženje odluke o odbijanju prijave – Načelo jednakog postupanja – Sukob interesa“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom L. G. Domínguez traži poništenje odluke povjerenstva za odabir javnog natječaja EPSO/AD/215/11 o neuvrštavanju potonjeg na rezervnu listu navedenog natječaja kao i nalaganje Europskoj komisiji da mu isplati naknadu štete.

Odluka:      Tužba se odbija kao potpuno pravno neutemeljena. L. G. Domínguezu nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.

Sadržaj

1.      Dužnosnici – Natječaj – Uvjeti i sadržaj testova – Diskrecijska ovlast povjerenstva za odabir – Sudski nadzor – Granice

(Prilog III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

2.      Dužnosnici – Prava i obveze – Obveza neovisnosti i integriteta – Rizik sukoba interesa u slučaju postojanja profesionalnih odnosa između jednog člana povjerenstva i kandidata – Nepostojanje

(Prilog III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

3.      Dužnosnici – Natječaj – Provjera sposobnosti kandidata – Diskrecijska ovlast povjerenstva za odabir – Sudski nadzor – Granice

(Prilog III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

1.      Načelo jednakog postupanja temeljno je načelo prava Unije tako da je na povjerenstvu za odabir briga o njegovu strogom poštovanju između kandidata tijekom trajanja navedenog natječaja. Iako povjerenstvo za odabir raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću u pogledu uvjeta i detaljnog sadržaja testova, obveza je suda Unije provoditi nadzor nužan za osiguravanje jednakog postupanja prema kandidatima i objektivnosti odabira koji među njima provodi to povjerenstvo.

Svako testiranje uključuje općenit i sebi svojstven rizik od nejednakog postupanja, s obzirom na nužno ograničen broj pitanja koja je na testiranju moguće razumno postaviti o određenoj temi. Stoga se prihvaća da se povreda načela jednakog postupanja može utvrditi samo ako povjerenstvo, prilikom izbora testova, rizik nejednakih mogućnosti nije ograničilo na ono što je u pravilu svojstveno svakom testiranju.

Međutim, što se tiče testiranja u kojima izbor tema može dati prednost određenim kandidatima takva činjenica, koja je dio svojstvenog rizika općenito svakog natječaja, ne omogućava tim kandidatima prednost kršeći time načelo jednakog postupanja. To se odnosi na slučaj kada povjerenstvo za odabir odabere temu za sve kandidate javnog natječaja koji su uspješno prošli pismeni dio testiranja, neovisno o njihovoj jezičnoj grupi, prije no što su bili poznati rezultati pristupnog testiranja i, posljedično, imena kandidata koji su pozvani na testiranje navedenog natječaja.

(t. 24., 25., 28. i 29.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 12.ožujka 2008., Giannini/Komisija, T‑100/04, t. 132. i 133.

2.      Prilikom ocjenjivanja postoji li sukob interesa ili ne, profesionalni odnos koji postoji između dužnosnika i treće osobe načelno ne ukazuje na to da je neovisnost dužnosnika kompromitirana ili se takvom čini kada taj dužnosnik mora odlučivati u predmetu u kojem ta treća osoba sudjeluje. Pored toga, načelo nepristranosti povjerenstva za odabir zahtijeva da se član povjerenstva suzdržava od ocjenjivanja kandidata kada postoji neposredna veza između člana povjerenstva i kandidata.

U tom pogledu, ne može se na temelju činjenice da je jedan od članova povjerenstva bio voditelj službe europske institucije u kojoj je jedan od kandidata na natječaju zaposlen zaključiti da je taj član povjerenstva imao neposrednu vezu s tim kandidatom.

Pored toga, činjenica da jedan kandidat na računu Facebook mreže jednog člana povjerenstva ima status prijatelja također ne otkriva postojanje neposredne veze između njih. Činjenica da su dvije osobe prijatelji na toj mreži ne ukazuje nužno na prijateljski odnos između njih u uobičajenom smislu tog pojma već samo može ukazivati na volju te dvije osobe da razmjenjuju međusobno podatke o općim ili profesionalnim pitanjima. Pored toga, osoba koja je prijatelj druge osobe nema nužno pristup svim podacima koje ta osoba širi s obzirom da svaki korisnik Facebook mreže određuje kakav pristup svojim osobnim podacima želi omogućiti.

(t. 34., 36. i 37.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 3. veljače 2005., Mancini/Komisija, T‑137/03, t. 33.; 12. srpnja 2005., De Bry/Komisija, T‑157/04, t. 35.; Giannini/Komisija, gore navedena, t. 224.

3.      Ocjene koje daje povjerenstvo za odabir prilikom ocjenjivanja znanja i sposobnosti kandidata, kao i odluke u kojima navedeno povjerenstvo utvrđuje neuspjeh kandidata na testiranju, izraz su vrijednosnog suda. One spadaju u široku diskrecijsku ovlast kojom raspolaže povjerenstvo i mogu samo podlijegati nadzoru suda Unije u slučaju očigledne povrede pravila koja uređuju rad povjerenstva za odabir.

U tom pogledu, iako neuspješan kandidat tvrdi da ocjena jednog testa na natječaju nije usklađena s ocjenom na drugom testu istog natječaja, na temelju toga se ne može zaključiti da je povjerenstvo počinilo očitu pogrešku u ocjeni s obzirom da se rezultati kandidata na uzastopnim testiranjima mogu razlikovati. Pored toga, povjerenstvo se pri ocjeni profesionalnog znanja kandidata, kao i njihovih sposobnosti i motivacija, mora osloniti isključivo i samostalno samo na rezultate kandidata u skladu s uvjetima iz obavijesti o javnom natječaju u pitanju. Također, navedeni kandidat se prilikom pobijanja ocjene koja mu je dodijeljena na testiranju ne može pozivati na svoje dugogodišnje radno iskustvo. Naposljetku, osobno uvjerenje kandidata ne može biti dokaz o očitoj pogrešci u ocjenjivanju.

(t. 58. i 59.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 14. srpnja 2000., Teixeira Neves/Sud, T‑146/99, t. 41.; 5. travnja 2005., Christensen/Komisija, T‑336/02, t. 25.

Službenički sud: 13. prosinca 2012., Mileva/Komisija, F‑101/11, t. 45.