Language of document : ECLI:EU:F:2014:20

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2014. gada 13. februārī

Lieta F‑75/13

Norbert Probst

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdnis – Ekspatriācijas pabalsts – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pants – Pārskatīšanas lūgums – Jauni un būtiski fakti – Acīmredzami nepieņemama prasība

Priekšmets      Prasība, kura ir celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru N. Probst lūdz atcelt 2012. gada 4. oktobra lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija ir noraidījusi viņa lūgumu pārskatīt lēmumu, ar ko viņam ir atteikts piešķirt ekspatriācijas pabalstu

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. N. Probst sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Prasības celšanas termiņa izbeigšanās – Atsākšana – Nosacījums – Jauns un būtisks fakts

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Lēmums, kuru tā adresāts noteiktajos termiņos nav apstrīdējis, attiecībā uz viņu kļūst galīgs. Taču jaunu un būtisku faktu esamība var attaisnot tāda pieteikuma iesniegšanu, ar kuru tiek lūgts pārskatīt agrāku lēmumu, kas kļuvis galīgs.

Prasība par lēmumu, ar ko atteikts pārskatīt lēmumu, kurš ir kļuvis galīgs, ir atzīstama par pieņemamu, ja konstatējams, ka pārskatīšanas lūgums faktiski ir balstīts uz jauniem un būtiskiem faktiem.

Šajā ziņā Savienības tiesas spriedums par tiesību akta atcelšanu var tikt uzskatīts par jaunu faktu tikai attiecībā uz, pirmkārt, lietas dalībniekiem tiesvedībā un, otrkārt, citām personām, kuras tieši skar atceltais tiesību akts.

(skat. 16., 17. un 23. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 19. jūnijs, Asturias Cuerno/Komisija, T‑473/04

Civildienesta tiesa: 2011. gada 12. septembris, Cervelli/Komisija, F‑98/10, apstiprināts apelācijā ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2012. gada 11. oktobra rīkojumu, Cervelli/Komisija, T‑622/11 P, 19., 20. un 23. punkts, un tajos minētā judikatūra